Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 14-11-2021

Новини 


Публикувано : 05.01.2022 / 11:59
News  Заповеди издадени по реда на чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ

Заповеди - ТУК
 Публикувано : 17.12.2021 / 12:12
News  Годишни отчети ЗЕЕ

Документи - ТУК
 Публикувано : 15.12.2021 / 15:43
News  Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки

Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки ( садкови съоръжения ) , монтирани на място ( на вода ) на понтонна линия(пътека) в язовир Нова Ловча намиращ се в поземлен имот 14341.27.3, местност „Цикандилка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на село Гайтаниново , община Хаджидимово и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на село Нова Ловча , община Хаджидимово, област Благоевград.


Документи - ТУК
 Публикувано : 06.12.2021 / 11:38
News  Съобщение

На основание чл. 66 и чл. 69 от АПК, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, Община Хаджидимово уведомява обществеността, че предстои приемане на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 година. Заинтересованите лица в срок от 30 дни, считано от 19.11.2021 г. могат да предоставят в деловодството на община Хаджидимово или на имейл - obshtina_hadjidimovo@mail.bg становища и предложения по представения проект.

Документи - ТУК
 

Архив на новините