Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 14-11-2021

Новини 


Публикувано : 27.06.2022 / 16:33
News  Информация по изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.408-0001-C01/ 2021 г. и АНЕКС № BG06RDNP001-19.408-0001-C0 2 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г.,

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти възложители по ЗОП.


Документи - ТУК
 Публикувано : 13.06.2022 / 16:17
News  Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград” . от "БЕТОН" ЕООД

Документи - ТУК
 Публикувано : 05.05.2022 / 14:14
News  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

За издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 1 от
27.04.2022 г. на община Хаджидимово

Документ - ТУК
 Публикувано : 15.03.2022 / 16:31
News  Във връзка с изпълнението на проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор № BG05M9OP001-2.018-0019-C02.
Представяме на Вашето внимание отзиви от проведените обучения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както следва:
Обучение ,,Мотивиране за активно поведение на пазара на труда (практически модул със специален фокус върху кризата с COVID 19)“
Анка Янакиева: ,,Като участвах в обучението, разбрах къде мога да си търся, другаде работа. Много съм доволна‘‘

Цветан Филипов: ,,Там ме научиха, как да работя някои неща на компютър и да си попълвам документи за работа‘‘

Тюркян Шабан: ,,На обучението ме научих, как да си попълвам автобиографията и къде могат да ми помогнат, за да си намерия работа‘‘

Искра Ковачева: ,,Много ми хареса, защото ми показаха на компютъра интересни неща за работата и научих много нови неща ‘‘


Архив на новините