News  ОБЯВА във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.024-0001-C01

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.024-0001-C01 „Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване“, финансиран по процедура BG05M9ОP001-2.024 Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ на ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА

Прием на заявления за участие в обучения по ключови компетентности:


Обучение

Брой участници

Продължителност


Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на тема „Начална компютърна грамотност“

8

6 дни – 45 учебни часа


Ключова компетентност 5 „Умения за учене“ на тема „Екип и екипна работа“

8

4 дни – 30 учебни часа


Обученията са безплатни за участниците и за тях могат да кандидатстват безработни и неактивни лица от следните групи:

1. представителите на ромската общност от територията на общината;

2. хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен етническа принадлежност;

3. хора от населените места в общината, населяващи селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, пространствена изолация и др.).

Обучаващите се лица ще получат стипендии в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място.

Заявлениe и декларация за участие (по образец) могат да бъдат получени в Деловодството на общинска администрация Хаджидимово - ул. „Димо Хаджидимов” № 46

Срок за подаване на заявления за участие – 31.01.2020 г.
Публикувано : 29.01.2020 / 15:33

Архив на новините