Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


 
News  СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
в изпълнение на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, договор № BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, отправяме покана да разгледате изложба на детски рисунки, която ще се проведе между 10.08.2020 и 14.08.2020 в сградата на ДГ „Надежда“, гр. Хаджидимово и нейните филиали в с. Теплен и с. Беслен.
След проведено гласуване ще наградим участниците с най-красиви рисунки.
Изложбата ще се проведе при спазване на всички изисквания на здравните власти и спазване на строга противоепидемиологична дисциплина.Публикувано : 07.08.2020 / 12:43

Архив на новините