Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


 
News  ИНФОРМАЦИЯ

за приключване на проект № BG05M9OP001-2.040-0127„Домашни грижи за достоен живот“, процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – „Компонент 4” по ОП“РЧР“ 2014-2020г.


Документ - ТУКПубликувано : 15.06.2021 / 12:10

Архив на новините