News  ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Александър Илиев Софков – земеделски производител съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на овце, разположена в УПИ XXI-008019 и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата в УПИ I-245, землище на с. Лъки, община Хаджидимово, обл. Благоевград“


Пълен текст на уведомлението може да видите тукПубликувано : 17.09.2021 / 15:06

Архив на новините