Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  Информация по изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.408-0001-C01/ 2021 г. и АНЕКС № BG06RDNP001-19.408-0001-C0 2 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г.,

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти възложители по ЗОП.


Документи - ТУКПубликувано : 27.06.2022 / 16:33

Архив на новините