Администрация -> Профил на купувача 


Откриване на процедура за предоставяне на концесия за ползване върху обект - публична общинска собственост, представляващ:
ВОДЕН ОБЕКТ образуван от Поземлен имот с идентификатор 14341.27.3 (четиринадесет хиляди триста четиридесет и едно точка двадесет и седем точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри село Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1135/22.05.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ЦИКАНДИЛКА“, с площ от 58075 (петдесет и осем хиляди и седемдесет и пет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 027003 и от Поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 (петдесет и една хиляди осемстотин и шестдесет точка осем точка сто шестдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри село Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-1138/22.05.2018 год. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 51080 (петдесет и една хиляди и осемдесет) квадратни метра, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 000017 (нула, нула, нула, нула, седемнадесет), с местонахождение: Област Благоевград, община Хаджидимово, село Гайтаниново, ЕКАТТЕ 14341, находящ се в местността „ЦИКАНДИЛКА”, област Благоевград, община Хаджидимово, село Нова Ловча, ЕКАТТЕ 51860 , актуван с Акт за публична общинска собственост № 439 от 30.09.2019 год., вписан в Служба по вписванията Гоце Делчев към Агенция по вписванията София с вх.рег. № 3190, дв.вх.рег. № 3188, акт № 81, том. Х..., партида № 64903 и 64901 от 04.10.2019 г.
Документация   ТУК     - (7.5MB)   - 06.10.2020

Изготвен проект на карта на масивите за ползване на земеделските земи и регистър към нея за стопанската 2020-2021 год.
Проект   ТУК     - (314KB)   - 17.09.2020

ПОКАНА за участие в пазарни консултации, съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: "Консултантски услуги свързани с подготовка, управление и отчитане на проект: Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ подобект – улица „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“.
Оферти,Протокол,Класиране   ТУК     - (2.8МB)   - 18.06.2020
Документи   ТУК     - (1.4МB)   - 13.06.2020

ПОКАНА за участие в пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на строителен надзор при строително- монтажните работи на обект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ подобект – улица „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“.
Приложения 1,2 и покана   ТУК     - (1.9МB)   - 05.06.2020

ПОКАНА за участие в пазарни консултации съгласно чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор на обект "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ подобект – улица „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“.
Оферти,доклад и решение   ТУК     - (6.9МB)   - 05.06.2020

Документи   ТУК     - (2.1МB)   - 26.05.2020

Патронажна грижа за възрасни хора-Компонент 3" по Процедура: BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
   ТУК     - (14KB)   - 24.04.2020

Съобщение за отваряне на ценови оферти за поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици в град Хаджидимово и направа на път, алеи и навеси в парка „Дъба“ град Хаджидимово, община Хаджидимово" по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица „Свети Георги“ от О.Т.83 до О.Т.133 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на улица „Георги Бенковски“ от О.Т.254 до О.Т.276 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 3: „Благоустрояване на улица „Прогрес“ от О.Т.336 до О.Т.121 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 4: „Направа на път, алеи и навес в парка „Дъба“ град Хаджидимово“
Документи   ТУК     - (225KB)   - 24.03.2020

Община Хаджидимово публикува обществена поръчка по реда на гл. 25 от ЗОП чрез Публично състезание с предмет: „Реконструкция на улица „Климент Охридски“ от ОТ 277 до ОТ 175 в гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово“
Протокол,Доклад и Решение   ТУК     - (26.9МB)   - 08.05.2020

Протокол   ТУК     - (7.6МB)   - 30.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ   ТУК     - (121KB)   - 30.04.2020

Протокол   ТУК     - (8.8MB)   - 15.04.2020

Документи   ТУК     - (94KB)   - 05.03.2020

Документация   ТУК     - (442KB)   - 02.03.2020

Община Хаджидимово публикува обществена поръчка по реда на гл. 25 от ЗОП чрез Публично състезание с предмет: „Благоустрояване на улици в град Хаджидимово и направа на път, алеи и навеси в парка „Дъба“ град Хаджидимово, община Хаджидимово" по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица „Свети Георги“ от О.Т.83 до О.Т.133 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на улица „Георги Бенковски“ от О.Т.254 до О.Т.276 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 3: „Благоустрояване на улица „Прогрес“ от О.Т.336 до О.Т.121 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 4: „Направа на път, алеи и навес в парка „Дъба“ град Хаджидимово“
ПРОТОКОЛИ и РЕШЕНИЕ    ТУК     - (20MB)   - 27.03.2020
КСС   ТУК     - (45KB)   - 02.03.2020
Документация   ТУК     - (1.7MB)   - 26.02.2020


Съобщение за отваряне на ценови оферти за поръчка с предмет: "Реконструкция на читалище „Яне Сандански-1928г. гр. Хаджидимово съгласно условията на програма за сътрудничество „ Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020“
Съобщение   ТУК     - (121KB)   - 25.02.2020


ПОКАНА за участие в Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици в град Хаджидимово и направа на път, алеи и навеси в парка „Дъба“ град Хаджидимово, община Хаджидимово" по пет обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица „Свети Георги“ от О.Т.83 до О.Т.133 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на улица „Георги Бенковски“ от О.Т.254 до О.Т.276 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 3: „Благоустрояване на улица „Прогрес“ от О.Т.336 до О.Т.121 в град Хаджидимово“; Обособена позиция № 4: „Направа на път, алеи и навес в парка „Дъба“ град Хаджидимово“ Обособена позиция № 5: „Направа на навес в парка „Дъба“ град Хаджидимово“.
Документи   ТУК     - (33MB)   - 21.02.2020
Документи   ТУК     - (192KB)   - 12.02.2020

Община Хаджидимово обявява обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на територията на община Хаджидимово" по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на ул. „Драма“ от кръстовище на бензиностанция Петрол до о.т. 106“ в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 2 „Извършване на СМР на ул. „Тодор Паница“ от о.т. 76 до о.т. 67 в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на път с. Петрелик – с. Теплен“, община Хаджидимово“
Протокол   ТУК     - (10МB)   - 12.02.2020
Документи   ТУК     - (1.6МB)   - 23.01.2019

ОБЯВЛЕНИЕ: На основание чл.2, ал. 3 от НРПУРОИКПК във връзка с чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, Кметът на община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за Стратегия за управлението на общинска собственост в община Хаджидимово за мандат 2020-2023 год. и Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2020 год., което ще се състои на 17.01.2020 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово. Предложения и становища по предложите проекти се приемат в деловодството на Общинска администрация град Хаджидимово в срок до 10:00 часа на 17.01.2020 год. и на e-mail:ob_hd@abv.bg
Людмил Терзиев, Кмет на община Хаджидимово
- Стратегия за управление на общинската собственоста в Община Хаджидимово 2020г.-2023г.
- Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година.
Документи   ТУК     - (248KB)   - 13.01.2019

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет :: „Извършване на СМР на територията на община Хаджидимово" по четири обособени позици: Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на ул. „Драма“ от кръстовище на бензиностанция Петрол до о.т. 106“ в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 2 „Извършване на СМР на ул. „Тодор Паница“ от о.т. 76 до о.т. 67 в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на път с. Пертелик – с. Теплен“, община Хаджидимово“
Документи   ТУК     - (26MB)   - 21.01.2019
Документи   ТУК     - (189KB)   - 10.01.2019

Община Хаджидимово публикува обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:"Реконструкция на читалище „Яне Сандански-1928г. гр. Хаджидимово съгласно условията на програма за сътрудничество „ Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020“.
Решение   ТУК     - (3.5MB)   - 28.04.2020

Протоколи   ТУК     - (9.6MB)   - 05.03.2020

Протокол   ТУК     - (5.9MB)   - 18.02.2020

Споразумение   ТУК     - (3.8MB)   - 03.02.2020

Документи   ТУК     - (554KB)   - 27.12.2019

Обявление за възложена концесия
Документи   ТУК     - (2.3МB)   - 17.12.2019


КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИР (ВОДОЕМ) С ИДЕНТИФИКАТОР 55467.12.89 село ПАРИЛ
„Управление и поддържане на водоем със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, при което ще се извършват дейности по Аквакултури рибовъдство, отглеждането на други водни организми и реализацията на получената продукция от тях и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Хаджидимово , напояване и други дейности разрешени от закона ”, както и с допълнителен предмет: „извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията; извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия; извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации; постоянно наблюдение на язовирната стена; запазване на фауната и флората в района на язовира; задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт; извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения”
Документи   ТУК     - (16.9MB)   - 14.09.2019

КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЯЗОВИР (ВОДОЕМ) С ИДЕНТИФИКАТОР 55467.5.75 село ПАРИЛ
„Управление и поддържане на водоем със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, при което ще се извършват дейности по Аквакултури рибовъдство, отглеждането на други водни организми и реализацията на получената продукция от тях и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите и гостите на община Хаджидимово , напояване и други дейности разрешени от закона ”, както и с допълнителен предмет: „извършване на частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията; извършване на мероприятия, свързани с ерозийни въздействия; извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации; постоянно наблюдение на язовирната стена; запазване на фауната и флората в района на язовира; задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих и спорт; извършване на монтажни работи за поставяне на преместваеми съоръжения”
Документи   ТУК     - (14.5МB)   - 14.09.2019

Договор БЕК ЕООД   ТУК     - (5.8MB)   - 12.09.2019

Договор Супервижън ЕООД   ТУК     - (6.6MB)   - 12.09.2019

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Подобряване достъпа до съществуващи пътеки, маршрути и трасета в границите на воден геопарк Хаджидимово““ в изпълнение на проект: „Създаване на трансграничен воден геопарк в района на река Места“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ B2.6С.08 от 02.10.2017г. по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020“
Протокол ТУК     - (390KB)   - 01.10.2019
Документи ТУК     - (631KB)   - 02.09.2019

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и с. Абланица, община Хаджидимово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 08.05.2019г. по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т.23 до О.Т.28 и подобект: Изпълнение на СМР на Подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т. 156 до О.Т.268.
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Места", гр. Хаджидимово – от О.Т. 259 до О.Т.262.
Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в с. Абланица, община Хаджидимово – от О.Т. 38, през о.т.69, през о.т. 58, през о.т. 57, през о.т. 56 през о.т. 55, през о.т 50 до О.Т. 49.
Протокол №1 ТУК     - (35MB)   - 29.08.2019
Протокол №2 ТУК     - (12MB)   - 29.08.2019
Решение ТУК     - (3.9MB)   - 29.08.2019

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет:„Направа на напоителен канал от изравнител в местността "Шатора" до местността "Катеричка" в село Абланица, община Хаджидимово"
Документи ТУК     - (35MB)   - 14.08.2019
Протокол ТУК     - (2.1MB)   - 28.08.2019

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Подобряване достъпа до съществуващи пътеки, маршрути и трасета в границите на воден геопарк Хаджидимово"
Документи ТУК     - (190KB)   - 09.08.2019
Решение ТУК     - (2.7MB)
Протокол ТУК     - (4.8MB)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ:
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 09.08.2019 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Хаджидимово, находяща се в административната сграда на Община Хаджидимово - гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ №46, ще се отворят ценовите оферти на допуснатия участник по обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и с. Абланица, община Хаджидимово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 08.05.2019г. по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т.23 до О.Т.28 и подобект: Изпълнение на СМР на Подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т. 156 до О.Т. 268”;
Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Места", гр. Хаджидимово – от О.Т. 259 до О.Т.262”;
Обособена позиция №3: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в с. Абланица, община Хаджидимово – от О.Т. 38, през о.т.69, през о.т. 58, през о.т. 57, през о.т. 56 през о.т. 55, през о.т 50 до О.Т. 49”

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Направа на напоителен канал от изравнител в местността "Шатора" до местността "Катеричка" в село Абланица, община Хаджидимово".
Документи ТУК     - (187KB)   - 01.08.2019
Решение № 215/13.08.2019г. Протокол от 12.08.2019г. Оферта 1 Оферта 2 Оферта 3 ТУК     - (21MB)   - 13.08.2019

„Публична покана“ по реда на ПМС 160/01.07.2016 г., във връзка с чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, Избор на изпълнител за „Организиране на събития, обучения, семинари по Проект BG05M9OP001-2.018-0019 „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово"
Документи ТУК     - (4.4MB)   - 13.07.2019

Решение № 177/08.07.2019г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“
Решение ТУК     - (51KB)   - 09.07.2019
Протокол ТУК     - (150KB)   - 09.07.2019

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и с. Абланица, община Хаджидимово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 08.05.2019г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т.23 до О.Т.28 и подобект: Изпълнение на СМР на Подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т. 156 до О.Т.268. Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Места", гр. Хаджидимово – от О.Т. 259 до О.Т.262. Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в с. Абланица, община Хаджидимово – от О.Т. 38, през о.т.69, през о.т. 58, през о.т. 57, през о.т. 56 през о.т. 55, през о.т 50 до О.Т. 49.
Решение ТУК     - (8.5МB)   - 05.07.2019
Приложение ТУК     - (17КB)   - 05.07.2019

Обява за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински недвижим имот
Обява ТУК     - (14KB)   - 05.07.2019

Публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на мероприятия“ във връзка с изпълнението на проект „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, договор № BG05M9OP001-2.018-0019/ BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01, по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 BG05M9OP001-2.018, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Документи ТУК     - (563KB)   - 01.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 03.07.2019 г. от 10:30 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“    - 28.06.2019

Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“
Протокол ТУК     - (11МB)   - 28.06.2019

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и с. Абланица, община Хаджидимово”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. № BG06RDNP001-7.001-0022-C01 от 08.05.2019г. по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т.23 до О.Т.28 и подобект: Изпълнение на СМР на Подобект: Улица "Димо Хаджидимов", гр. Хаджидимово – от О.Т. 156 до О.Т.268.
Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: Улица "Места", гр. Хаджидимово – от О.Т. 259 до О.Т.262.
Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в с. Абланица, община Хаджидимово – от О.Т. 38, през о.т.69, през о.т. 58, през о.т. 57, през о.т. 56 през о.т. 55, през о.т 50 до О.Т. 49.
Документи ТУК     - (55MB)   - 28.06.2019

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“
Документи ТУК     - (2.2МB)   - 03.06.2019

Обява за продажба чрез публично оповестен конкурс на общински недвижим имот
Обява ТУК     - (14KB)   - 31.05.2019

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне прогнозната стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“
Оферти,Протокол,Решение ТУК     - (22МB)   - 29.05.2019
Решение ТУК     - (221KB)   - 20.05.2019

Решение за класиране на участниците и определяне на стойността на разхода, за който ще се кандидатства по чл. 29, ал. 18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 год., базиран на индикативните оферти от проведените пазарни консултации
Решение ТУК     - (480KB)   - 12.04.2019

Решение № 93/10.04.2019г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в град Хаджидимово, общ. Хаджидимово“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в село Копривлен, общ. Хаджидимово” Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в с. Ново Лески, общ. Хаджидимово“
Решение ТУК     - (2.4MB)   - 10.04.2019

Протокол № 2/09.04.2019г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в град Хаджидимово, общ. Хаджидимово“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в село Копривлен, общ. Хаджидимово” Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в с. Ново Лески, общ. Хаджидимово“
Протокол № 2 ТУК     - (7.8MB)   - 10.04.2019

Съобщение за удължаване на първоначалния срок за събиране на индикативни оферти
Съобщение ТУК     - (290KB)   - 05.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 09.04.2019 г. от 10:00 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в град Хаджидимово, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в село Копривлен, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в с. Ново Лески, общ. Хаджидимово“
   - 04.04.2019

Протокол № 1/04.04.2019г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в град Хаджидимово, общ. Хаджидимово“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в село Копривлен, общ. Хаджидимово” Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в с. Ново Лески, общ. Хаджидимово“
Протокол ТУК     - (65MB)   - 04.04.2019

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността за Осъществяване на стоителен надзор за проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово подобект: Улица «Илинденци» - от О.Т. 177 до О.Т. 277а“, с кой то Общината да кандидатства по Мярка 6 -7.2 „Инвестиции в създаването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19. 254 – МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Документи ТУК     - (785KB)   - 29.03.2019

Решение № 58/08.03.2019г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Абланица и село Блатска, Община Хаджидимово“ по седем обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от ПИ пл. № 676 до края на ПИ пл. № 687, с дължина 120.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово“ ;Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от улица „Родопа“от ПИ пл. № 665 до о.т. 117, с дължина 98.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово” Обособена позиция №3: „Благоустрояване /бетониране/ на улица от ПИ пл. № 698 до края на ПИ пл. № 694, с дължина 66.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово” ;Обособена позиция №4: „Благоустрояване /направа на тротоар/ на улици: „Теменуга“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Свобода“, част от улица „Отец Паисий“ и на част от ул. „Александър Стамболийски“в с. Абланица, общ. Хаджидимово” Обособена позиция №5: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 30 до о.т. 44, с дължина 100.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово” ;Обособена позиция №6: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 34 до о.т. 31, с дължина 100.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово” ;Обособена позиция №7: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 26 до кръстовище при о.т. 47, 49, с дължина 90.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово”.
Решение ТУК     - (11MB)   - 08.03.2019

Решение № 50/05.03.2019г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО ПЕТРЕЛИК, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.Т.41, О.Т.39 до О.Т.47 окло площада, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово с дължина 142м.“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от О.Т.39 до О.Т.32 от Магазина до Църква „Свети Спас, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово с дължина 150м.” Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.т.33, О.Т.32 от Атанас Башлиев до Атанас Тенков, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово, с дължина 135м.“Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.Т.51, О.Т.52 до О.Т.61 от Тенко Папалюгов до Георги Манахов, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово, с дължина 100м.“
Решение ТУК     - (5.4MB)   - 06.03.2019

Протокол № 2/01.03.2019г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет:„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО ПЕТРЕЛИК, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.Т.41, О.Т.39 до О.Т.47 окло площада, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово с дължина 142м.“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от О.Т.39 до О.Т.32 от Магазина до Църква „Свети Спас, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово с дължина 150м.” Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.т.33, О.Т.32 от Атанас Башлиев до Атанас Тенков, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово, с дължина 135м.“Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.Т.51, О.Т.52 до О.Т.61 от Тенко Папалюгов до Георги Манахов, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово, с дължина 100м.“
Протокол ТУК     - (24MB)   - 06.03.2019

Протокол № 1/28.02.2019г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: "Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Абланица и село Блатска, Община Хаджидимово“.
Протокол ТУК     - (3.5MB)   - 28.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 05.03.2019 г. от 10:00 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет:"Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Абланица и село Блатска, Община Хаджидимово“ по седем обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от ПИ пл. № 676 до края на ПИ пл. № 687, с дължина 120.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от улица „Родопа“от ПИ пл. № 665 до о.т. 117, с дължина 98.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №3: „Благоустрояване /бетониране/ на улица от ПИ пл. № 698 до края на ПИ пл. № 694, с дължина 66.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №4: „Благоустрояване /направа на тротоар/ на улици: „Теменуга“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Свобода“, част от улица „Отец Паисий“ и на част от ул. „Александър Стамболийски“в с. Абланица, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №5: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 30 до о.т. 44, с дължина 100.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №6: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 34 до о.т. 31, с дължина 100.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №7: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 26 до кръстовище при о.т. 47, 49, с дължина 90.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово”    - 28.02.2019

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПО РЕДА НА ГЛАВА 25-ТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в град Хаджидимово, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в село Копривлен, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения в с. Ново Лески, общ. Хаджидимово“
Документи ТУК     - (2.5MB)   - 27.02.2019
Методика ТУК     - (310КB)  

Протокол № 2/20.02.2019г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Садово, Община Хаджидимово“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от о.т. 19, о.т. 52 до о.т. 53 в с. Садово, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 40, до о.т. 45 в с. Садово, общ. Хаджидимово”.
ПРОТОКОЛ ТУК     - (2.2MB)   - 21.02.2019

Решение № 38/21.02.2019г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Садово, Община Хаджидимово“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от о.т. 19, о.т. 52 до о.т. 53 в с. Садово, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 40, до о.т. 45 в с. Садово, общ. Хаджидимово”.
РЕШЕНИЕ ТУК     - (701KB)   - 21.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 21.02.2019 г. от 09:30 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по шест обособени позиции Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от имота на Асан Алиев до имота на Наум Топалова, по плана на с. Беслен, общ. Хаджидимово с дължина 150м.“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване (бетониране) на улица от О.Т.4, ПИ№6, ПИ №24, О.Т.15, О.Т.14 до О.Т.13 с дължина 330м. и от О.т. 11 О.Т.21 до края на ПИ №59 с дължина 45м. по плана с. Беслен, общ. Хаджидимово.” Обособена позиция №3: „Бетониране на банкети на път IV клас BGL 1330, с. Петрелик, с. Теплен, с. Беслен, общ. Хаджидимово“ Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Младен Нухов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 130м.“ Обособена позиция №5: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Красимир Петелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 70м.“ Обособена позиция №6: „Благоустрояване на улица от Кадри Куртев до Валентин Данелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 125м.“
СЪОБЩЕНИЕ ТУК     - (79MB)   - 18.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 19.02.2019 г. от 10:00 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Садово, Община Хаджидимово“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от о.т. 19, о.т. 52 до о.т. 53 в с. Садово, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 40, до о.т. 45 в с. Садово, общ. Хаджидимово”.
Протокол ТУК     - (17MB)   - 14.02.2019

Протокол от 05.02.2019г.от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез Събиране на оферти с обява с предмет:„Оценка на потенциала на Геопарк „Хаджидимово“ като социално-икономическа, културно-образователна и туристическа даденост и територия за отдих и възстановяване“
Протокол ТУК     - (7.5MB)   - 30.01.2019

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПО РЕДА НА ГЛАВА 25-ТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по шест обособени позиции Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от имота на Асан Алиев до имота на Наум Топалова, по плана на с. Беслен, общ. Хаджидимово с дължина 150м.“
Обособена позиция №2: „Благоустрояване (бетониране) на улица от О.Т.4, ПИ№6, ПИ №24, О.Т.15, О.Т.14 до О.Т.13 с дължина 330м. и от О.т. 11 О.Т.21 до края на ПИ №59 с дължина 45м. по плана с. Беслен, общ. Хаджидимово.”
Обособена позиция №3: „Бетониране на банкети на път IV клас BGL 1330, с. Петрелик, с. Теплен, с. Беслен, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Младен Нухов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 130м.“
Обособена позиция №5: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Красимир Петелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 70м.“
Обособена позиция №6: „Благоустрояване на улица от Кадри Куртев до Валентин Данелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 125м.“
Документация ТУК     - (2.2MB)   - 30.01.2019
Указания ТУК     - (1MB)   - 30.01.2019
Протокол №2 ТУК     - (416КB)   - 18.03.2019
Решение ТУК     - (6.3MB)   - 18.03.2019
Протокол № 1/07.03.2019г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет:„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по шест обособени позиции Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от имота на Асан Алиев до имота на Наум Топалова, по плана на с. Беслен, общ. Хаджидимово с дължина 150м.“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване (бетониране) на улица от О.Т.4, ПИ№6, ПИ №24, О.Т.15, О.Т.14 до О.Т.13 с дължина 330м. и от О.т. 11 О.Т.21 до края на ПИ №59 с дължина 45м. по плана с. Беслен, общ. Хаджидимово.” Обособена позиция №3: „Бетониране на банкети на път IV клас BGL 1330, с. Петрелик, с. Теплен, с. Беслен, общ. Хаджидимово“ Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Младен Нухов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 130м.“ Обособена позиция №5: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Красимир Петелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 70м.“ Обособена позиция №6: „Благоустрояване на улица от Кадри Куртев до Валентин Данелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 125м.“
Протокол № 1 ТУК     - (1.4MB)   - 08.03.2019
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 13.03.2019 г. от 09:30 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по шест обособени позиции Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от имота на Асан Алиев до имота на Наум Топалова, по плана на с. Беслен, общ. Хаджидимово с дължина 150м.“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване (бетониране) на улица от О.Т.4, ПИ№6, ПИ №24, О.Т.15, О.Т.14 до О.Т.13 с дължина 330м. и от О.т. 11 О.Т.21 до края на ПИ №59 с дължина 45м. по плана с. Беслен, общ. Хаджидимово.” Обособена позиция №3: „Бетониране на банкети на път IV клас BGL 1330, с. Петрелик, с. Теплен, с. Беслен, общ. Хаджидимово“ Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Младен Нухов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 130м.“ Обособена позиция №5: „Благоустрояване на улица от Милен Синанов до Красимир Петелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 70м.“ Обособена позиция №6: „Благоустрояване на улица от Кадри Куртев до Валентин Данелов, по плана на с. Теплен, общ. Хаджидимово, с дължина 125м.“    - 08.03.2019

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Абланица и село Блатска, Община Хаджидимово“ по седем обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от ПИ пл. № 676 до края на ПИ пл. № 687, с дължина 120.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от улица „Родопа“от ПИ пл. № 665 до о.т. 117, с дължина 98.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №3: „Благоустрояване /бетониране/ на улица от ПИ пл. № 698 до края на ПИ пл. № 694, с дължина 66.00 м. по плана на с. Абланица, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №4: „Благоустрояване /направа на тротоар/ на улици: „Теменуга“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Свобода“, част от улица „Отец Паисий“ и на част от ул. „Александър Стамболийски“в с. Абланица, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №5: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 30 до о.т. 44, с дължина 100.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №6: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 34 до о.т. 31, с дължина 100.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово”
Обособена позиция №7: „Благоустрояване на част от улица от о.т. 26 до кръстовище при о.т. 47, 49, с дължина 90.00 м. по плана на с. Блатска, общ. Хаджидимово”
Документация ТУК     - (665KB)   - 23.01.2019

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет:„Оценка на потенциала на Геопарк „Хаджидимово“ като социално-икономическа, културно-образователна и туристическа даденост и територия за отдих и възстановяване“
Документация ТУК     - (417KB)   - 22.01.2019

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет:„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО ПЕТРЕЛИК, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.Т.41, О.Т.39 до О.Т.47 окло площада, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово с дължина 142м.“ Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от О.Т.39 до О.Т.32 от Магазина до Църква „Свети Спас, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово с дължина 150м.” Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.т.33, О.Т.32 от Атанас Башлиев до Атанас Тенков, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово, с дължина 135м.“Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улица от О.Т.40, О.Т.51, О.Т.52 до О.Т.61 от Тенко Папалюгов до Георги Манахов, в с. Петрелик, общ. Хаджидимово, с дължина 100м.“
Документация ТУК     - (2.1MB)   - 17.01.2019

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Садово, Община Хаджидимово“ по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улица от о.т. 19, о.т. 52 до о.т. 53 в с. Садово, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 40, до о.т. 45 в с. Садово, общ. Хаджидимово”
Документация ТУК     - (2.3MB)   - 10.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 13.12.2018. от 09:30 часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: " Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 5 обособени позиции”    - 10.12.2018

Решение № 273/07.12.2018г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 324 до о.т. 323 в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“
Решение ТУК     - (1.4MB)   - 07.12.2018

Протокол № 2/06.12.2018г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет:„Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 324 до о.т. 323 в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“
Протокол 2  ТУК     - (4.3MB)   - 07.12.2018

Протокол № 1/30.11.2018г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 324 до о.т. 323 в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 05.12.2018г. от 10:00часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 324 до о.т. 323 в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“.
Протокол 1  ТУК     - (10MB)   - 30.11.2018

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 5 обособени позиции”
Протокол 1  ТУК     - (11MB)   - 23.11.2018
Протокол 2  ТУК     - (11MB)  

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет:„Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 324 до о.т. 232 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“.
Документация  ТУК     - (1.8MB)   - 29.10.2018

Решение за класиране на участниците и определяне на стойността на разхода, за който ще се кандидатства по чл. 29, ал. 18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 год., базиран на индикативните оферти от проведените пазарни консултации
Решение  ТУК     - (167KB)   - 18.10.2018

Протокол от 15.10.2018г.от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез Събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултански услуги във връзка с подготовка, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, подобект: Улица «Илинденци» - от О.Т. 177 до О.Т. 277а“ , по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“.
Протокол  ТУК     - (32MB)   - 18.10.2018

Решение № 231/15.10.2018г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по четири обособени позиции:Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици в с. Теплен, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 24, 37 до о.т. 35 с дължина 170м. и площ 750 кв.м. в с. Беслен, общ.Хаджидимово”; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в с. Абланица, общ. Хаджидимово“;Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улици в с. Блатска, общ. Хаджидимово“
Решение  ТУК     - (6.5MB)   - 16.10.2018

Протокол № 2/12.10.2018г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по четири обособени позиции:Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици в с. Теплен, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 24, 37 до о.т. 35 с дължина 170м. и площ 750 кв.м. в с. Беслен, общ.Хаджидимово”; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в с. Абланица, общ. Хаджидимово“;Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улици в с. Блатска, общ. Хаджидимово“
Протокол  ТУК     - (23MB)   - 16.10.2018

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността за Осъществяване на стоителен надзор за проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово подобект: Улица «Илинденци» - от О.Т. 177 до О.Т. 277а“
Документи  ТУК     - (312KB)   - 10.10.2018

Община Хаджидимово публикува обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез открита процедура с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми по 5 обособени позиции”
Документи  ТУК     - (336KB)   - 09.10.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 05.10.2018г. от 13:30часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на община Хаджидимово“ по четири обособени позиции:Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици в с. Теплен, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 24, 37 до о.т. 35 с дължина 170м. и площ 750 кв.м. в с. Беслен, общ. Хаджидимово”; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в с. Абланица, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улици в с. Блатска, общ. Хаджидимово“
Протокол  ТУК     - (28MB)   - 03.10.2018

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултански услуги във връзка с подготовка, управление и отчитане на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, подобект: Улица «Илинденци» - от О.Т. 177 до О.Т. 277а“ , по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г“.
Документация  ТУК     - (1.8MB)   - 02.10.2018

Протокол № 2/25.09.2018г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: „Доставка на един брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на Община Хаджидимово“
Протокол  ТУК     - (10.3MB)   - 26.09.2018

Решение № 210/26.09.2018г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на Община Хаджидимово“

Решение  ТУК     - (3.2MB)   - 26.09.2018

Решение № 206/14.09.2018г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и реконструкция на улици и съоръжения на територията на община Хаджидимово“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в село Абланица, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №2: „Благоустрояване и реконструкция на улица от о.т. 66 до о.т. 14 в село Блатска, общ. Хаджидимово“; Обособена позиция №3: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в село Беслен, общ. Хаджидимово“;Обособена позиция №4: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в село Теплен, общ. Хаджидимово“.
Решение  ТУК     - (7MB)   - 14.09.2018

Протокол № 2 от 14.09.2018г.от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: „Благоустрояване и реконструкция на улици и съоръжения на територията на община Хаджидимово“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в село Абланица, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №2: „Благоустрояване и реконструкция на улица от о.т. 66 до о.т. 14 в село Блатска, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №3: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в село Беслен, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №4: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в село Теплен, общ. Хаджидимово“
Протокол  ТУК     - (23MB)   - 14.09.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 12.09.2018г. от 09:30часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Абланица, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №2: „Благоустрояване и реконструкция на улица от о.т. 66 до о.т. 14 в с. Блатска, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №3: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Беслен, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №4: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Теплен, общ. Хаджидимово“ . На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване
Протокол  ТУК     - (2.2МB)   - 07.09.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет:„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици в с. Теплен, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица от о.т. 24, 37 до о.т. 35 с дължина 170м. и площ 750 кв.м. в с. Беслен, общ. Хаджидимово”;
Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в с. Абланица, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №4: „Благоустрояване на улици в с. Блатска, общ. Хаджидимово“
Документи  ТУК     - (2.7MB)   - 30.08.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „Доставка на един брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на Община Хаджидимово“
Документи  ТУК     - (1.9MB)   - 28.08.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Абланица, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №2: „Благоустрояване и реконструкция на улица от о.т. 66 до о.т. 14 в с. Блатска, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №3: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Беслен, общ. Хаджидимово“
Обособена позиция №4: „Благоустрояване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Теплен, общ. Хаджидимово“
Документи  ТУК     - (2.3МB)   - 03.08.2018

Решение За класиране на участниците и определяне на стойността на разхода, за който ще се кандидатства по чл. 19, ал. 18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 год., базиран на индикативните оферти от проведените пазарни консултации
Решение  ТУК     - (174KB)   - 06.07.2018

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за проект „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в гр. Хаджидимово“
Покана  ТУК     - (230KB)   - 28.06.2018
Техническа спецификация - Приложение 1  ТУК     - (22KB)   - 28.06.2018
Оферта - Приложение 2  ТУК     - (36KB)   - 28.06.2018

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за дейността на общинско предприятие „Домашен Социален Патронаж„ по проект на Община Хаджидимово „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен Социален Патронаж в община Хаджидимово„ Финансиран от Фонд „Социална Закрила„
Протокол  ТУК     - (26MB)   - 28.06.2018
Решение  ТУК     - (3.6MB)   - 28.06.2018

Протокол № 2/26.06.2018г. от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: "Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения на територията на община Хаджидимово".
Протокол  ТУК     - (30MB)   - 27.06.2018

Решение № 161/27.06.2018г. на кмета на община Хаджидимово за класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване и реконструкция на улици и съоръжения на територията на община Хаджидимово".
Решение  ТУК     - (7.6MB)   - 27.06.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява, че на 26.06.2018г. от 09:30часа ще се отворят ценовите оферти на допуснатите участници по обявена обществена поръчка с предмет: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в гр. Хаджидимово“;
Обособена позиция №2: „Реконструкция на пътно платно и тротоари на част от ул. „Драма“, от о.т. 85 до о.т. 102 в с. Копривлен, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №3: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Садово, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица от о.т. 204, о.т. 206 до о.т. 359 в с. Тешово, общ. Хаджидимово“.
На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 22.06.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в гр. Хаджидимово“;
Обособена позиция №2: „Реконструкция на пътно платно и тротоари на част от ул. „Драма“, от о.т. 85 до о.т. 102 в с. Копривлен, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №3: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Садово, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица от о.т. 204, о.т. 206 до о.т. 359 в с. Тешово, общ. Хаджидимово“.
Протокол  ТУК     - (1.5MB)   - 22.06.2018

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за дейността на общинско предприятие „Домашен Социален Патронаж„ по проект на Община Хаджидимово „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен Социален Патронаж в община Хаджидимово„ Финансиран от Фонд „Социална Закрила„
Документи  ТУК     - (365КБ)   - 13.06.2018

Протокол от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена почръчка по реда на гл. 26 от ЗОП, с предмет:"Проучване и определяне на граници за Геопарк на територията на Община Хаджидимово. Описание на географските характеристики и на особеностите на околната среда, включващо:Определяне на границите на Геопарка/Полигона; Географско/Геофизическо картографиране; Описание на геоложките, биоклиматичните и климатичните особености; Описание на животинския и растителен свят в областта"
Протокол  ТУК     - (510КБ)   - 12.06.2018

Решение №122/11.05.2018г. на кмета на община Хаджидимово за определяне стойността на разходите, заявени за финансиране в обхвата на проект: "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово и село Абланица, община Хаджидимово"
Решение  ТУК     - (5МB)   - 06.06.2018

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции
Обособена позиция №1: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в гр. Хаджидимово“;
Обособена позиция №2: „Реконструкция на пътно платно и тротоари на част от ул. „Драма“, от о.т. 85 до о.т. 102 в с. Копривлен, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №3: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Садово, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица от о.т. 204, о.т. 206 до о.т. 359 в с. Тешово, общ. Хаджидимово“.
Методика  ТУК     - (310KB)   - 16.04.2018
Разяснения  ТУК     - (329KB)   - 16.04.2018

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП, с оглед определяне ценовите параметри на инвестициите в обхвата на проектното предложение, а именно:
1. „Рехабилитация и реконструкция на улица „Александър Стамболийски”, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в с. Абланица, община Хаджидимово – от О.Т. 69 през о.т. 70, през о.т. 58, през о.т. 57, през о.т. 55 през о.т. 56 до О.Т. 49
2. „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – подобект: Улица "Димо Хаджидимов" – от О.Т. 156 до О.Т.268
3. „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – подобект: Улица "Димо Хаджидимов" – от О.Т.23 до О.Т.28
4. „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – подобект: Улица „Места” – от О.Т. 259 до О.Т. 262
Документи  ТУК     - (195KB)   - 16.04.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в гр. Хаджидимово“;
Обособена позиция №2: „Реконструкция на пътно платно и тротоари на част от ул. „Драма“, от о.т. 85 до о.т. 102 в с. Копривлен, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №3: „Възстановяване и реконструкция на улици и прилежащите им съоръжения в с. Садово, общ. Хаджидимово“;
Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица от о.т. 204, о.т. 206 до о.т. 359 в с. Тешово, общ. Хаджидимово“.
Документи  ТУК     - (3MB)   - 05.04.2018

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет: "Проучване и определяне на граници за Геопарк на територията на Община Хаджидимово. Описание на географските характеристики и на особеностите на околната среда, включващо:Определяне на границите на Геопарка/Полигона; Географско/Геофизическо картографиране; Описание на геоложките, биоклиматичните и климатичните особености; Описание на животинския и растителен свят в областта".
Образци  ТУК     - (473KB)   - 04.04.2018

Протокол от заседание на комисия във връзка с процедура за провеждане на обществена почръчка по реда на гл. 26 от ЗОП, с предмет: "Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 3 (три) обособени позиции: "Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 3 (три) обособени позиции:
Обособена позиция №1: "Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Абланица, Община Хаджидимово"
Обособена позиция №2: "Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Беслен, Община Хаджидимово"
Обособена позиция №3 "Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Теплен, Община Хаджидимово" .
Протокол  ТУК     - (25MB)   - 16.03.2018


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ
относно обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 3 (три) обособени позиции:
Обособена позиция №1: "Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Абланица, Община Хаджидимово"
Обособена позиция №2: "Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Беслен, Община Хаджидимово" и
Обособена позиция №3 "Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Теплен, Община Хаджидимово" . На основание чл. 51 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед на Кмета на община Хаджидимово, ще отвори оферти за участие по горепосочената процедура на 14.03.2018год, от 10.00 часа, в заседателната зала на общински съвет-Хаджидимово, находяща се на партерния етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. "Димо Хаджидимов" №46, гр. Хаджидимово. На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 12.03.2018

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 3 (три) обособени позиции: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 3 (три) обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Абланица, Община Хаджидимово“
Обособена позиция №2: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Беслен, Община Хаджидимово“
Обособена позиция №3 „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения към нея в село Теплен, Община Хаджидимово“ .
Протокол  ТУК     - (35MB)   - 15.03.2018
Документи  ТУК     - (311KB)   - 16.02.2018

ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
РЕШЕНИЯ  ТУК     - (10.6MB)   - 14.02.2018

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА 26та ОТ ЗОП с предмет „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на община Хаджидимово за 2018г. по 2 ( две ) обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична и пътна мрежа, (път IV клас с. Садово – гр. Хаджидимов и с. Петрелик – гр.Хаджидимово) и съоръжения към тях на територията на Община Хаджидимово“ и
Обособена позиция №2: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа, (път IV клас с. Копривлен-Тешово и разклона на с. Лъки – с. Тешово) на територията на Община Хаджидимово“
Документи  ТУК     - (302KB)   - 12.02.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет:„Благоустрояване и ремонт на улици и принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово“ по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици в град Хаджидимово, община Хаджидимово”
Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици в село Садово и село Тешово, община Хаджидимово”
Документи  ТУК     - (341KB)   - 25.01.2018
Методика  ТУК     - (297KB)   - 25.01.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен, община Хаджидимово"
Документи  ТУК     - (2.1MB)   - 16.01.2018

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Хаджидимово на банков кредит в размер на 1 000 000 (един милион) лева"
Протокол № 2  ТУК     - (7.8MB)   - 20.12.2017
Протокол № 3  ТУК     - (3.9MB)   - 10.01.2018
Доклад  ТУК     - (1.6MB)   - 10.01.2018
Решение  ТУК     - (1.5MB)   - 10.01.2018

Протокол № 3, Доклад и Решение от дейността на комисията, назначена за провеждане на процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Ремонт и рехабилитация на транспортната и социална инфраструктура на територията на община Хаджидимово" по четири обособени позиции:
ОП №1: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Абланица, община Хаджидимово"
ОП №2: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Блатска, община Хаджидимово"
ОП № 3 "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Ново Лески, община Хаджидимово"
ОП № 4 "Разширение на училищния двор на СУ "Св. Паисий Хилендарски" в УПИ I, кв. 10 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово"
Протокол № 3  ТУК     - (18MB)   - 15.12.2017
Доклад ТУК     - (4.9MB)   - 15.12.2017
Решение ТУК     - (6.8МB)   - 15.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ относно обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Хаджидимово на банков кредит в размер на 1 000 000 (един милион) лева". На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед № 204/30.11.2017год. на Кмета на община Хаджидимово, ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 12.12.2017год, от 11.00 часа, в заседателната зала на общински съвет-Хаджидимово, находяща се на партерния етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. "Димо Хаджидимов" №46, гр. Хаджидимово. На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 08.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ Относно: Обществена поръчка с предмет: " Ремонт и рехабилитация на обекти на транспортната и социална инфраструктура на територията на община Хаджидимово" по четири обособени позиции , както следва:
Обособена позиция №1:„Ремонт и рехабилитация на улици в с. Абланица, община Хаджидимово”;
Обособена позиция №2: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Блатска, община Хаджидимово”;
Обособена позиция №3: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Ново Лески, община Хаджидимово”;
Обособена позиция №4: „Разширение на училищния двор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в УПИ I , кв. 10 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово“ .
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед № 208/05.12.2017г. на кмета на община Хаджидимово, ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 13.12.2017 г., от 10.00 часа, в заседателна зала, находяща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. "Димо Хаджидимов" №46, гр. Хаджидимово. На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 07.12.2017

Протокол № 1 и Протокол № 2 от дейността на комисията, назначена за провеждане на процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Ремонт и рехабилитация на транспортната и социална инфраструктура на територията на община Хаджидимово" по четири обособени позиции:
ОП №1: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Абланица, община Хаджидимово"
ОП №2: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Блатска, община Хаджидимово"
ОП № 3 "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Ново Лески, община Хаджидимово"
ОП № 4 "Разширение на училищния двор на СУ "Св. Паисий Хилендарски" в УПИ I, кв. 10 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово"
Протокол № 1  ТУК     - (5MB)   - 07.12.2017
Протокол № 2  ТУК     - (74MB)   - 07.12.2017

Разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Хаджидимово на банков кредит вразмер на 1 000 000 (един милион) лева"
Разяснения  ТУК     - (3.4MB)   - 24.11.2017

Oбщина Хаджидимово публикува протокол във връзка с възложена процедура за обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Драма" в с. Копривлен, община Хаджидимово"
Протокол  ТУК     - (854KB)   - 15.11.2017

Разяснения по документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Хаджидимово на банков кредит вразмер на 1 000 000 (един милион) лева"
Документация  ТУК     - (95MB)   - 14.11.2017

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Хаджидимово на банков кредит в размер на 1 000 000 (един милион) лева"
Документация  ТУК     - (744KB)   - 08.11.2017
Финансово-икономическа обосновка  ТУК     - (645KB)   - 08.11.2017
ПРОТОКОЛ №1  ТУК     - (7.4MB)   - 08.12.2017

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 25 от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: "Ремонт и рехабилитация на обекти на транспортната и социална инфраструктура на територията на община Хаджидимово" по четири обособени позиции:
Обособена позиция №1: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Абланица, община Хаджидимово";
Обособена позиция №2: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Блатска, община Хаджидимово";
Обособена позиция №3: "Ремонт и рехабилитация на улици в с. Ново Лески, община Хаджидимово";
Обособена позиция №4: "Разширение на училищния двор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в УПИ I, кв. 10 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово"
Документи  ТУК     - (2.5МB)   - 06.11.2017

Община Хаджидимово публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Драма" в село Копривлен, община Хаджидимово"
Документи  ТУК     - (1.8МB)   - 16.10.2017

Съобщение  ТУК     - (78КB)   - 12.10.2017

Община Хаджидимово публикува Протокол № 2, Протокол № 3 и Решение № 158/28.09.2017г. във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез Публично състезание с предмет:"Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен, община Хаджидимово"
Протокол № 2  ТУК     - (28MB)   - 28.09.2017
Протокол № 3  ТУК     - (4.9MB)   - 28.09.2017
Решение № 158  ТУК     - (2MB)   - 28.09.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ Относно: Обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен,Община Хаджидимово". На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед № 143/05.09.2017г. на кмета на община Хаджидимово, ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 25.09.2017 г., от 10.00 часа, в заседателна зала, находяща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. "Димо Хаджидимов" №46, гр. Хаджидимово. На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 19.09.2017

Община Хаджидимово публикува Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 143 от 05.09.2017г. във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез Публично състезание с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен,община Хаджидимово"
Протокол № 1  ТУК     - (580КB)   - 08.09.2017

Община Хаджидимово публикува Протокол от 30.08.2017г., Доклад от 31.08.2017г. и Решение № 141/04..09.2017г. във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез Пряко договаряне с предмет: "Неотложно премахване на опасна опожарена Триетажна масивна сграда - Училище, находяща се в УПИ I-529, кв. 20, гр. Хаджидимово, област Благоевград"
Документи  ТУК     - (555КB)   - 04.09.2017

Община Хаджидимово публикува Протокол № 2, Протокол № 3 и Решение № 138/28.08.2017г. във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез Публично състезание с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, община Хаджидимово"
Протокол № 2  ТУК     - (2.6MB)   - 29.08.2017
Протокол № 3  ТУК     - (388KB)   - 29.08.2017
Решение № 138  ТУК     - (230KB)   - 29.08.2017

Кметът на община Хаджидимово в качеството си на възложител на обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен, община Хаджидимово", предоставя на вниманието на потенциалните участници в процедурата следните разяснения:
Разяснения  ТУК     - (341КB)   - 24.08.2017

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, село Беслен и село Теплен, община Хаджидимово"
Документи  ТУК     - (532КB)   - 07.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Относно: Обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, Община Хаджидимово" На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед № 107/05.06.2017г. на кмета на община Хаджидимово, ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 25.07.2017 г., от 10.00 часа, в заседателна зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. "Димо Хаджидимов" №46, гр. Хаджидимово.
На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 20.07.2017

Община Хаджидимово публикува Протокол № 1 от проведено публично заседание за разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, община Хаджидимово"
Протокол  №1 ТУК     - (32MB)   - 11.07.2017

Община Хаджидимово публикува Протокол №2, Протокол №3, Протокол №4 и Решение № 122/03.07.2017г. във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП чрез Публично състезание с предмет:"Извършване на СМР на обекти - публична общинска собственост, благоустрояване на улици, тротоари и принадлежности към тях на територията на Община Хаджидимово"
Протокол  №2 ТУК     - (365КB)   - 05.07.2017
Протокол  №3 ТУК     - (1.2MB)   - 05.07.2017
Протокол  №4 ТУК     - (339KB)   - 05.07.2017
Решение  ТУК     - (1.7MB)   - 05.07.2017

Oбщина Хаджидимово публикува протокол във връзка с възложена процедура за обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на сметосъбираща мащина - втора употреба за нуждите на ОП" Чистота, озеленяване и благоустрояване" - град Хаджидимово, община Хаджидимово "
Протокол  ТУК     - (650КB)   - 03.07.2017

Община Хаджидимово публикува протоколи, доклад и Решение във връзка с възложена процедура за обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: "Изготвяне на Общ устройствен план на Община Хаджидимово"
Изтегли файловете от  ТУК     - (697КB)   - 03.07.2017

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува обява чрез събиране на оферти С ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: "Доставка на сметосъбираща машина - втора употреба за нуждите на ОП "Чистота, озеленяване и благоустрояване" - град Хаджидимово, община Хаджидимово"
Документация изтегли от  ТУК     - (2.7MB)   - 21.06.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Относно: Обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обекти-публична общинска собственост, благоустрояване и ремонт на улици, тротоари и принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр.Хаджидимово;
Обособена позиция № 2 – Благоустрояване и/или ремонт на улици и принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица;
Обособена позиция № 3 - Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село Копривлен\”
Обособена позиция № 4 - Благоустрояване и/или ремонт на улици и тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово;
Обособена позиция № 5 – Ремонт на покривна конструкция на сградата на Кметство Петрелик, община Хаджидимово".
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед № 59/28.03.2017г. на кмета на община Хаджидимово, ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 07.06.2017 г., от 10.00 часа, в заседателна зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов” №46, гр. Хаджидимово.
На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 02.06.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти
Изтегли от  ТУК     - (222КB)   - 31.05.2017

Протокол № 2 от заседание на комисия за провеждане, подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура с предмет: "Изготвяне на Общ устройствен план на Община Хаджидимово"
Изтегли от  ТУК     - (1.8МB)   - 31.05.2017

Протокол № 3 от заседание на комисия за провеждане, подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците в открита процедура с предмет: "Изготвяне на Общ устройствен план на Община Хаджидимово"
Изтегли от  ТУК     - (3.8MB)   - 31.05.2017

Решение № 101/29.05.2017г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на сметосъбираща машина - втора употреба за нуждите на ОП "Чистота, озеленяване и благоустрояване" - град Хаджидимово, община Хаджидимово"
Свали решението  ТУК     - (820KB)   - 29.05.2017

На основание чл. 180, ал.1 от ЗОП, Кметът на община Хаджидимово, в качеството си на Възложител по процедура с предмет "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, Община Хаджидимово" предоставя на вниманието на потенциалните Участници следните разяснения :
Свали разяснения  ТУК     - (347KB)   - 26.05.2017

Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, община Хаджидимово"
Документация  ТУК     - (606KB)   - 04.05.2017

Протокол 1 от проведено публично заседание и заседание за разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по рада на ЗОП с предмет:"Извършване на СМР на обекти - публична общинска собственост, благоустрояване на улици, тротоари и принадлежности към тях на територията на Община Хаджидимово"
Протокол 1 от 02.05.2017г -  ТУК     - (6.3MB)   - 03.05.2017

Община Хаджидимово публикува протоколи, доклад и Решение във връзка възложена процедура за обществена поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП, чрез Публично състезание с предмет: "Доставка на сметосъбираща мащина - втора употреба за нуждите на ОП" Чистота, озеленяване и благоустрояване" - град Хаджидимово, община Хаджидимово
Протокол 1 от 28.03.2017г -  ТУК     - (580KB)   - 06.04.2017
Протокол 2 от 04.04.2017г -  ТУК     - (286KB)   - 06.04.2017
Доклад -  ТУК     - (196KB)   - 06.04.2017
Решение №74/06.04.2017г -  ТУК     - (143KB)   - 06.04.2017

Протокол № 1 от заседание на комисия, за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в обществена поръчка с предмет:
"Изготвяне на Общ устройствен план на Община Хаджидимово"  ТУК     - (2.3MB)   - 04.04.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти  ТУК     - (222KB)   - 30.03.2017

Обновено - 14.03.2017 Разяснение  ТУК     - (294KB)   - 14.03.2017
Община Хаджидимово публикува процедура за възлагане обществена поръчка по реда на глава двадесет и пета от ЗОП, чрез публично състезание с предмет: "Доставка на сметосъбираща машина - втора употреба за нуждите на ОП "Чистота, озеленяване и благоустрояване" - град Хаджидимово, община Хаджидимово"
Документация  ТУК     - (450KB)   - 27.02.2017

Обновено - 13.03.2017 Разяснение  ТУК     ТУК    - (476KB)   - 13.03.2017
Община Хаджидимово обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет : Извършване на СМР на обекти - публична общинска собственост, благоустрояване и ремонт на улици, тротоари и принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. Хаджидимово;
Обособена позиция № 2 - Благоустояване и/или ремонт на улици и принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица;
Обособена позиция № 3 - Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село Копривлен;
Обособена позиция № 4 - Благоустрояване и/или ремонт на улици и тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово;
Обособена позиция № 5 - Ремонт на покривна конструкция на сградата на Кметство Петрелик, община Хаджидимово
Документация  ТУК     - (561KB)   - 21.02.2017

Община Хаджидимово публикува обществена поръчка по реда на ЗОП, чрез открита процедура с предмет: "Изготвяне на Общ устройствен план на Община Хаджидимово"
Документация  ТУК     - (442KB)   - 10.02.2017
Техническа спецификация  ТУК     - (348KB)   - 10.02.2017
Проекто-договор  ТУК     - (154KB)   - 10.02.2017
Задание ТУК     - (6.3MB)   - 10.02.2017
Образци ТУК     - (266KB)   - 10.02.2017


Община Хаджидимово публикува Разяснение до всички заинтересовани лица във връзка с обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти по глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: "Избор на консултант за подготовка на проектни предложения за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г."
Изтегли от  ТУК     - (317KB)   - 26.09.2016

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: " Благоустрояване на улица от О.Т. 92 до О.Т. 93 по плана на село Копривлен,община Хаджидимово "
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ Относно: Обществена поръчка с предмет: " Благоустрояване на улица от О.Т. 92 до О.Т. 93 по плана на село Копривлен,община Хаджидимово " На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед № 168А/07.09.2016. на кмета на община Хаджидимово, ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 29.09.2016 г., от 11.00 часа, в заседателна зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов” №46, гр. Хаджидимово   - 26.09.2016

Община Хаджидимово публикува запитване за оферта за обект: "Рехабилитация и реконструкция на общински път BLG 2334/III - 1906/ Копривлен-Парил-Лъки - Тешово от км. 2+480 до км. 5+670"
Изтегли от  ТУК     - (3.3MB)   - 19.09.2016

Община Хаджидимово публикува запитване за оферта за обект: "Рехабилитация и реконструкция на общински път BLG 1330/III - 1907/ Хаджидимово-Петрелик-Беслен от км. 0+000 до км. 3+379"
Изтегли от  ТУК     - (2.1MB)   - 19.09.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЕ № 177/19.09.2016г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА И ПРОТОКОЛ № 3-1/19.09.2016г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и последващо изпълнение на авторски надзор по обособени позиции, във връзка с подготовката на Община Хаджидимово за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово"
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Хаджидимово”
Решение № 177/19.09.2016г  ТУК     - (213KB)   - 19.09.2016
Протокол №3-1 от 19.09.2016г  ТУК     - (276KB)   - 19.09.2016
Доклад № 2 по чл. 60, ал.1 от ППЗОП  ТУК     - (198KB)   - 19.09.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ПУБЛИКУВА ПРОТОКОЛ № 2 И ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и последващо изпълнение на авторски надзор по обособени позиции, във връзка с подготовката на Община Хаджидимово за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Хаджидимово”
Протокол № 2 от 13.09. 2016г  ТУК     - (8.5MB)   - 16.09.2016
Протокол №3 от 16.09.2016г  ТУК     - (1.4MB)   - 16.09.2016
Доклад по чл. 60, ал.1 от ППЗОП  ТУК     - (1MB)   - 16.09.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО НА ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЕ № 174/ 16.09.2016г. на ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 44, АЛ.2 ОТ ЗМСМА И ЧЛ. 106, АЛ. 6 ОТ ЗОП за избор на изпълнител по открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и последващо изпълнение на авторски надзор по обособени позиции, във връзка с подготовката на Община Хаджидимово за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на ОбщинаХаджидимово”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна .
РЕШЕНИЕ  ТУК     - (1.3MB)   - 16.09.2016

Община Хаджидимово публикува обява по чл. 20, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка на проектни предложения за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. в две обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”
Документация  ТУК     - (432KB)   - 16.09.2016
Забележка : Моля,използвайте новото ценово предложение  ТУК     - (32KB)   - 26.09.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
Относно: Обществена поръчка с предмет: „ Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и последващо изпълнение на авторски надзор по обособени позиции, във връзка с подготовката на Община Хаджидимово за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Хаджидимово”
На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че комисията назначена със Заповед № 161/26.08.2016г. на кмета на община Хаджидимово, ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 16.09.2016 г., от 11.00 часа, в заседателна зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов” №46, гр. Хаджидимово.

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 13.09.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува обява чрез събиране на оферти С ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2016/2017г. по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Боголин – село Абланица“ и
Обособена позиция 2: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Теплен – село Беслен“.
Документация за участие изтегли  ТУК     - (618KB)   - 22.08.2016
Техническа спецификация изтегли  ТУК     - (90KB)   - 22.08.2016

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: "Благоустрояване на улица от О.Т. 92 до О.Т. 93 по плана на село Копривлен,община Хаджидимово"
Образци МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ  ТУК     - (238КB)   - 09.08.2016
Методика за оценки ТУК     - (54КB)   - 09.08.2016
Техническа спецификация ТУК     - (92КB)   - 09.08.2016
Документация ТУК     - (542КB)   - 09.08.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува Протокол от отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на съоръжения и паркови елементи относно изпълнение на проект “Обособяване на зона за отдих в имот с номер 008146, местността „Трасилка” в землището на село Нова Ловча, община Хаджидимово" от Националната кампания „Чиста околна среда-2016г.” и в изпълнеие на договор №10955/01.06.2016год
ПРОТОКОЛ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ  ТУК     - (2.1MB)   - 01.08.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и последващо изпълнение на авторски надзор по обособени позиции, във връзка с подготовката на Община Хаджидимово за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Хаджидимово”
ПРОТОКОЛ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ  ТУК     - (3.8MB)   - 01.09.2016
ДОКУМЕНТАЦИЯТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ  ТУК     - (278KB)   - 19.07.2016
РЕШЕНИЕ ТУК     - (6KB)   - 19.07.2016
ОБЯВЛЕНИЕ ТУК     - (7.4KB)   - 19.07.2016

Община Хаджидимово обявява, че срока за подаване на оферти по обявена обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на съоръжения и паркови елементи относно изпълнение на проект "Обособяване на зона за отдих в имот с номер 008146, местността "Трасилка" в землището на село Нова ловча, община Хаджидимово" от Националната кампания "Чиста околна среда-2016г." и в изпълнеие на договор №10955 01.06.2016 год. е удължен до 25.07.2016 година включително
Решение на Възложителя изтегли ТУК     - (4.5KB)   - 19.07.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО публикува обява чрез събиране на оферти С ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на съоръжения и паркови елементи относно изпълнение на проект "Обособяване на зона за отдих в имот с номер 008146, местността "Трасилка" в землището на село Нова ловча, община Хаджидимово" от Националната кампания "Чиста околна среда-2016г." и в изпълнеие на договор №10955\/01.06.2016год ДОКУМЕНТАЦИЯТА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК     - (775KB)   - 11.07.2016

Решение за прекратяване на обществена поръчка, възлагана по реда на глава пета от Закона за обществените поръчки, чрез открита процедура с предмет: " Изготвяне на технически проект: "Паркоустройство и благоустройство на площад и зелени площи в село Копривлен, община Хаджидимово"
Изтеглете от ТУК     - (175KB)   - 21.04.2016

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти във връзка с възлагане на обществена поръчка, по реда на глава осма "а" от ЗОП, чрез Публична покана с предмет: "Направа на пристройка към Кметство село Тешово, община Хаджидимово".
Изтеглете от ТУК     - (655KB)   - 21.04.2016

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Община Хаджидимово съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово, област Благоевград, по пет обособени позиции":
обособена позиция №1 "Благоустрояване на улица от о.т. 7 до о.т. 35 с дължина 85м. и изграждане на канализация с дължина 40м. по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово";
обособена позиция №2 "Благоустрояване на от о.т. 93, 94 до о.т. 95, с дължина 135м. по плана на село Копривлен, община Хаджидимово";
обособена позиция №3 "Благоустрояване на улица от о.т. 68 до о.т. 69 с дължина 35м. по плана на село Копривлен, община Хаджидимово";
обособена позиция №4 "Благоустрояване на улица от о.т. 38, 27 до о.т. 26 и от о.т. 27, 28, 28а, 29, 30 до о.т. 31 с дължина 417м. и изграждане на канализация от УПИ X, кв. 6 до о.т. 27 с дължина 55 м.л. по плана на село Блатска, община Хаджидимово";
обособена позиция №5 "Благоустрояване на част от улица "Васил Левски" от о.т. 54 до края на ПИ пл. № 690 с дължина 47.00м. и улица от о.т. 44 до о.т. 102 с дължина 140м. по плана на село Абланица, община Хаджидимово", ще се извърши на 15.04.2016 год. от 10:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово, находяща се в административната сграда на Община Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46. При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване    - 13.04.2016

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Община Хаджидимово съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Направа на пристройка към Кметство село Тешово, община Хаджидимово".ще се извърши на 11.04.2016 год. от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово, находяща се в административната сграда на Община Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46. При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване    - 08.04.2016

Р А З Я С Н Е Н И Е
Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 53-00-36 от 05.04.2016год. направено от „АГРОМЕЛИОРАЦИИ - СТРУМЕСТА“ ЕООД, с адрес град Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ №1, относно процедура по реда на глава осма „А“ от ЗОП с предмет „Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово по пет обособени позиции“, Община Хаджидимово в качеството на Възложител, Ви уведомява за следното:
Относно въпрос№1 При изготвяне на указанията към участниците в обявената поръчка е направен пропуск относно петата обособена позиция от обхвата на обществената поръчка посочена по-горе, като за същата не е определен минимално допустим срок за изпълнение предмета на петата обособена позиция - обособена позиция №5 „Благоустрояване на част от улица „Васил Левски” от о.т. 54 до края на ПИ пл. № 690 с дължина 47.00м. и улица от о.т. 44 до о.т. 102 с дължина 140м. по плана на село Абланица, община Хаджидимово“. Ето защо с настоящото, Ви уведомяваме, че минимално допустимия срок за изпълнение предмета на обособена позиция №5 е 20 (двадесет) календарни дни.
Относно въпрос№2 Община Хаджидимово в качеството си на Възложител на обществена поръчка възлагана по реда на глава осма „А“ от ЗОП с предмет „Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово по пет обособени позиции“ не е поставила изисквания към участниците за максимално допустим гаранционен срок, същият следва да бъде съобразен съгласно предмета на поръчката и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.
Забележка!!! Предложения които надвишават с повече от три пъти минималния гаранционен срок няма да бъдат оценявани.      - 06.04.2016

Важно!!! На основание чл. 73, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, публикуваме мотивирано Решение №65/04.04.2016 г. на Възложителя, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, както и отстранените от участие участници и оферти и мотивите за отстраняване им в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проект: "Паркоустройство и благоустройство на площад и зелени площи в село Копривлен, община Хаджидимово"
С Решение №65/04.04.2016 г. на Възложителя може да се запознаете ТУК     - (1.9MB)   - 06.04.2016
Протокол №4 от 31.03.2016 г. може да изтеглите от ТУК     - (5.7MB)   - 06.04.2016

Община Хаджидимово обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка посредством публична покана на основание, чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предмет на поръчката: : "Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово, област Благоевград, по пет обособени позиции": обособена позиция №1 "Благоустрояване на улица от о.т. 7 до о.т. 35 с дължина 85м. и изграждане на канализация с дължина 40м. по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово"; обособена позиция №2 "Благоустрояване на от о.т. 93, 94 до о.т. 95, с дължина 135м. по плана на село Копривлен, община Хаджидимово" ; обособена позиция №3 "Благоустрояване на улица от о.т. 68 до о.т. 69 с дължина 35м. по плана на село Копривлен, община Хаджидимово"; обособена позиция №4 "Благоустрояване на улица от о.т. 38, 27 до о.т. 26 и от о.т. 27, 28, 28а, 29, 30 до о.т. 31 с дължина 417м. и изграждане на канализация от УПИ X, кв. 6 до о.т. 27 с дължина 55 м.л. по плана на село Блатска, община Хаджидимово"; обособена позиция №5 "Благоустрояване на част от улица "Васил Левски" от о.т. 54 до края на ПИ пл. № 690 с дължина 47.00м. и улица от о.т. 44 до о.т. 102 с дължина 140м. по плана на село Абланица, община Хаджидимово"
Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от ТУК     - (281KB)   - 01.04.2016

Съобщение

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Община Хаджидимово съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти , в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект: "Паркоустройство и благоустройство на площад и зелени площи в село Копривлен, община Хаджидимово" , публикувана на страницата на АОП на 08.02.2016 год., с номер на обявлението от Регистъра на обществените поръчки 712054, ще се извърши на 31.03.2016 год. от 09:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово, находяща се в административната сграда на Община Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46. При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.
Проотокол № 2 от Заседание на Комисията, определена за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП, с предмет : "Изготвяне на технически проект: "Паркоустройство и благоустройство на площад и зелени площи в село Копривлен, община Хаджидимово", открита с Решение № 25 от 05.02. 2016г. на Кмет на Община Хаджидимово.
Изтеглете от ТУК     - (730KB)   - 28.03.2016
Проотокол № 3 от Заседание на Комисията, определена за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по реда на ЗОП, с предмет : "Изготвяне на технически проект: "Паркоустройство и благоустройство на площад и зелени площи в село Копривлен, община Хаджидимово", открита с Решение № 25 от 05.02. 2016г. на Кмет на Община Хаджидимово.
Изтеглете от ТУК     - (583KB)   - 28.03.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВАВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на отоплителна инсталация на ОДЗ "Надежда - филиал село Блатска".
Изтеглете документите за участие от ТУК     - (91KB)   - 25.03.2016

"Благоустрояване (бетониране) на улица от началото на имот пл. № 78 до края на имот пл. №626, с дължина 60м. по действащия план на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград". Изтеглете документите за участие от ТУК     - (271KB)   - 25.03.2016

Община Хаджидимово обявява обществена поръчка с предмет : "Направа на пристройка към Кметство село Тешово, община Хаджидимово".
Изтеглете документите за участие от ТУК     - (89KB)   - 21.03.2016

П Р О Т О К О Л №1
от проведено публично заседание и заседание за отразяване на констатациите, относно наличието и редовността (съответствие с критериите за подбор) на представените документи и информация в плик № 1 от офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Изготвяне на технически проект: „Паркоустройство и благоустройство на площад и зелени площи в село Копривлен, община Хаджидимово“, открита с Решение № 25 от 05.02.2016 г. на Кмета на Община Хаджидимово.
Изтеглете протокола от ТУК     - (4.9MB)   - 15.03.2016

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО кани всички заинтересовани ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, а именно ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ: "Изготвяне на технически проект: Паркоустройство и благоустрояване на площад и зелени площи в село Копривлен община Хаджидимово"
Документацията за участие може да изтеглите от ТУК     - (130KB)   - 08.02.2016

Протокол от отваряне на ценови оферти и Решение за определяне на изпълнител във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Асфалтиране на улица от о.т. 57,58, 59, 60, 61 до УПИ IV от квартал 27, с дължина 365 м. по плана на село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград".

Протокол - ТУК     - (1MБ)   - 28.10.2015
Решение - ТУК     - (503KБ)   - 28.10.2015

Протокол от отваряне на ценови оферти и Решение на Възложителя за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на глава V от ЗОП с предмет: " Благоустояване на улица от о.т. 57,58,59,60,61 до УПИ IV от квартал 27, с дължина 365м. по плана на село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград", които да качиш в профила на купувача.
Протокол - ТУК     - (2.7МБ)   - 22.10.2015
Решение - ТУК     - (544KБ)   - 22.10.2015

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Община Хаджидимово съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти , в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Асфалтиране на улица от о.т. 57,58,59,60,61 до УПИ IV от квартал 27, с дължина 365м. по плана на село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград" , публикувана на страницата на АОП на 19.08.2015 год., с номер от Регистъра на обществените поръчки 683486, ще се извърши на 26.10.2015 год. от 10:00 часа в стая № 6, находяща се на трети етаж от административната сграда на Община Хаджидимово, пл. "Димо Хаджидимов" № 46.
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.    -    22.10.2015

На основание чл. 22б, ал. 2, т.7 от ЗОП, публикуваме Протокол на Комисията назначена със за разглеждане и класиране на офертите по обявена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изработване на задание и опорен план за общ устройствен план на община Хаджидимово“
Свалете протокола от ТУК     - (6.6МБ)   - 19.10.2015

Протокол от заседание на комисията назначена със Заповед № 176 от 23.09.2015
Протокол-част1     - (310KB)   - 19.10.2015
Протокол-част2     - (1.7MB)   - 19.10.2015

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Община Хаджидимово съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улица от о.т. 57,58,59,60,61 до УПИ IV от квартал 27, с дължина 365м. по плана на село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“, публикувана на страницата на АОП на 22.07.2015 год. с номер от Регистъра на обществените поръчки 678497, ще се извърши на 12.10.2015год. в заседателната зала на Общински съвет, находяща се на партерен етаж от сградата на Община Хаджидимово от 10.00 часа.
При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    - 06.10.2015
ВЕРГИНИЯ ПОПИЛИЕВА:(п)
Председател на комисията

На основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, публикуваме ПРОТОКОЛ №1 от проведено публично заседание и заседание за отразяване на констатациите, относно наличието и редовността (съответствие с критериите за подбор) на представените документи и информация в плик № 1 и плик №2 от офертата, подадена за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Благоустрояване на улица от О.Т.57,58,59,60,61 до УПИ IV от квартал 27 с дължина 365м. по плана на село Блатска община Хаджидимово, област Благоевград”.
Подробности вижте ТУК     - (5.7MB)   - 30.09.2015

Съобщение за промяна в датата на отваряне на оферти oтносно процедура за възлагане на обществена поръчка посредством публична покана на основание, чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предмет на поръчката: ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"
На основание чл. 68, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Ви уведомяваме, че отварянето оферти, подадени по обявената в РОП под уникален номер 9045796 публична покана с горепосочения предмет, насрочено за 21.0.2015 г. (понеделник) в 10:30 ч в стая 7 на III етаж, се отлага за нова дата.
Същото ще се извърши на 28.09.2015 г. (понеделник) от 13:00 часа в в стая 7 на III трети етаж в сградата на Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово    -    21.09.2015

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка посредством публична покана на аснование, чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предмет на поръчката: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО"
В изпълнение на одобрените от министъра на регионалното развитие и благоустройството „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на § 123, ал.3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията за изработване на общи устройствени планове на общини” и с цел продължаване на процедурата за финансово подпомагане на общините при изработване на задание за общ устройствен план на община, сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и община Хаджидимово.
С публичната покана може да се запознаете и на сайта на Агенция по обществени поръчки, където поръчката е публикувана на 10.09.2015 г. под уникален номер 9045796 .
Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от ТУК     - (42MB)   - 10.09.2015

ОДЗ "НАДЕЖДА" град Хаджидимово кани всички заинтересовани да участват в обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на храни и суровини, чрез покупка за нуждите на ОДЗ "Надежда", град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград"
Документи за участие може да изтеглите от ТУК     - (624KB)   - 07.09.2015

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
кани всички заинтересовани ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст през учебната 2015/2016г. по две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Абланица, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Боголин – село Абланица“ и
Обособена позиция 2: „Специализиран автобусен превоз на ученици до 16 годишна възраст на ОУ „Гоце Делчев“ село Беслен, общ. Хаджидимово, област Благоевград с маршрут село Теплен – село Беслен“.

Документи за участие може да изтеглите от ТУК     - (236KB)   - 01.09.2015


Община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Асфалтиране на улица от О.Т.57,58,59,60,61 до УПИ IV от квартал 27 с дължина 365м. по плана на село Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград”
Документи за участие може да изтеглите от ТУК     - (138KB)   - 21.08.2015

Община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улица от О.Т.57,58,59,60,61 до УПИ IV от квартал 27 с дължина 365м. по плана на село Блатска община Хаджидимово, област Благоевград”.

Документация можете да намерите ТУК     - (231KB)   - 22.07.2015


Важно!!!
На основание чл. 73, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, публикуваме мотивирано Решение №116/07.07.2015 г. на кмета на община Хаджидимово, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, както и отстранените от участие участници и оферти и мотивите за отстраняване им в обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проекти по сключени от Община Хаджидимово Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г.“, открита с Решение № 24 от 10.02.2015 г. на Възложителя, възлагана в изпълнение на Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984, сключени между ДФ „Земеделие” и община Хаджидимово по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Заедно с Решението публикуваме Протокол №2 от 22.04.2015 г., Протокол №3 от 11.05.2015 г. , Протокол №4 от 27.05.2015 г. и Протокол №5 от 09.06.2015г., съставени и предадени заедно с цялостната документация по процедурата от Комисията, назначена със Заповед №45/11.03.2015 г. на Кмета на Община Хаджидимово за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в откритата процедура.
С Решение №116/07.07.2015 г. на кмета на община Хаджидимово може да се запознаете ТУК    - (324KB)   - 08.07.2015
Протокол №2 от 22.04.2015 г. може да изтеглите от ТУК    - (2.7MB)   - 08.07.2015
Протокол №3 от 11.05.2015 г. може да изтеглите от ТУК    - (26MB)   - 08.07.2015
Протокол №4 от 27.05.2015 г. може да изтеглите от ТУК    - (423KB)   - 08.07.2015
Протокол №5 от 09.06.2015г. може да изтеглите от ТУК    - (2.8MB)   - 08.07.2015


Протокол на Комисия за разглеждане и оценяване на офертите на участниците във връзка с възлагане на обществена поръчка
Информация може да изтеглите от ТУК    - (9MB)   - 02.06.2015

Важно!!!
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 27.05.2015 г. ,в 10:00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Хаджидимово, находяща се в административната сграда на Община Хаджидимово - гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов“ №46, комисията назначена със Заповед №45 от 11.03.2015 г. на кмета на община Хаджидимово, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проекти по сключени от Община Хаджидимово Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г.”
Информация може да изтеглите от ТУК    - (2.5MB)   - 25.05.2015

СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с чл.69а , ал.3 от ЗОП, Община Хаджидимово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 22.05.2015 г., от 11.00 часа, в заседателна зала, намираща се на първи етаж в административната сграда на Община Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов”№46, гр. Хаджидимово ще бъдат отворени офертите получени във връзка с проведена процедура по реда на глава осма „А“ с предмет: "Благоустрояване и ремонт на уличната пътна мрежа на територията на община Хаджидимово по четири обособени позиции"
Обособена позиция 1: "Благоустрояване на улица от О.Т. 63,64,65,66,73,74 до УПИ ІV от кв. 28 с дължина 365м. и изграждане на канализация Ф300 от О.Т. 63 до О.Т. 73 с дължина 120м., по плана на село Блатска, Община Хаджидимово";
Обособена позиция 2: "Ремонт на улица от Ракип Агушев - Филип Цаков – Славей Топалов, по плана на село Беслен, Община Хаджидимово";
Обособена позиция 3: "Благоустрояване на улица от О.Т. 23 до О.Т. 24, по плана на село Садово, Община Хаджидимово";
Обособена позиция 4: "Благоустрояване на улица Цар Иван Асен ІI, по плана на град Хаджидимово". При отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.    -    20.05.2015


"Благоустрояване и ремонт на уличната пътна мрежа на територията на община Хаджидимово по четири обособени позиции"
Обособена позиция 1: "Благоустрояване на улица от О.Т. 63,64,65,66,73,74 до УПИ ІV от кв. 28 с дължина 365м. и изграждане на канализация Ф300 от О.Т. 63 до О.Т. 73 с дължина 120м., по плана на село Блатска, Община Хаджидимово";
Обособена позиция 2: "Ремонт на улица от Ракип Агушев - Филип Цаков – Славей Топалов, по плана на село Беслен, Община Хаджидимово";
Обособена позиция 3: "Благоустрояване на улица от О.Т. 23 до О.Т. 24, по плана на село Садово, Община Хаджидимово";
Обособена позиция 4: "Благоустрояване на улица Цар Иван Асен ІI, по плана на град Хаджидимово".
Информация може да изтеглите от ТУК    - (279KB)   - 12.05.2015


Документация за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП, чрез публична покана с предмет "Доставка и монтаж на съоръжения за фонтан в село Абланица, община Хаджидимово"
Информация може да изтеглите от ТУК    - (237KB)   - 05.05.2015

Протокол от отваряне на получени оферти
Подробности вижте ТУК    - (1.5MB)   - 08.04.2015

Важно!!!
На основание чл. 68, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ЗОП, публикуваме ПРОТОКОЛ №1 от проведено публично заседание и заседание за отразяване на констатациите, относно наличието и редовността (съответствие с критериите за подбор) на представените документи и информация в плик № 1 от офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проекти по сключени от Община Хаджидимово Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г.“, открита с Решение №24 от 10.02.2015 г. на Кмета на Община Хаджидимово
Информация може да изтеглите от ТУК    - (5.6MB)   - 02.04.2015

Oбществена поръчка с предмет: „Благоустрояване (бетониране) на улица от имот пл. №114 до имот пл. №662, с дължина 44м. по действащия план на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград”,
Информация може да изтеглите от ТУК    - (274KB)   - 29.03.2015

Важно!!!
Информация на основание чл.92а, ал.(6) от Закона за обществените поръчки във връзка с провеждането на обществена поръчка, чрез процедура договаряне без обявление, възлагано на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, при спазване на процедурния ред, регламентиран в глава VII, раздел II от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик-Беслен)“;
Информация може да изтеглите от ТУК    - (14MB)   - 11.03.2015

Важно!!!
Информация на основание чл.92а, ал.(6) от Закона за обществените поръчки във връзка с провеждането на обществена поръчка, чрез процедура договаряне без обявление, възлагано на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, при спазване на процедурния ред, регламентиран в глава VII, раздел II от ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи по реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска, общ. Хаджидимово“;
Информация може да изтеглите от ТУК    - (14MB)   - 11.03.2015

Протоколи № 2, 3, и 4 от проведена обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово, област Благоевград, по две обособени позиции”:
обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград”
обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици на територията на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград”, отрита с Решение № 301 от 31.10.2014год на Възложителя
Протокол 2    - (3.9MB)   Протокол 3    - (10.7MB)  Протокол 4    - (2.8MB)   - 20.02.2015

Решение за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово, област Благоевград, по две обособени позиции”:
обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград”
обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици на територията на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград”, открита с Решение № 301 от 31.10.2014год на Възложителя.
Решението може да видите ТУК    - (1.6MB)   - 20.02.2015

ВАЖНО!!!
ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: " Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проекти по сключени от Община Хаджидимово Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г."
Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: " Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проекти по сключени от Община Хаджидимово Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г.", открита с Решение №24 от 10.02.2015 г. на Кмета на Община Хаджидимово. На основание чл. 29, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Хаджидимово, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения: ТУК    - (648KB)   - 17.02.2015
Отговори на зададени въпроси ТУК    - (1.3MB)   - 23.02.2015
Образец 17 ТУК    - (78KB)   - 23.02.2015

Във връзка с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в открита процедура с предмет: „Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово, област Благоевград, по две обособени позиции”: обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици на територията на село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград” обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици на територията на село Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград”.........
ТУК    - (998KB)   и   ТУК    - (649KB)   -    13.02.2015

Открита процедура по ЗОП с обект и предмет на поръчката: „Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проекти по сключени от Община Хаджидимово Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г.“ Във връзка с изпълнението на Договори за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. , подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с Решение №24 от 10.02.2015 г. на кмета на община Хаджидимово бе открита обществена поръчка – открита процедура по реда на ЗОП с обект и предмет на поръчката : „Консултантски услуги по изпълнение и отчитане на проекти по сключени от Община Хаджидимово Договори за безвъзмездна финансова помощ №01/321/01412 и №01/322/00984 от 12.12.2013 г.“
Обявлението за обществена поръчка може да изтеглите от ТУК    - (2.4MB)   -    10.02.2015
С обявлението за обществена поръчка може да се запознаете и на сайта на Агенция по обществени поръчки – www.aop.bg, където поръчката е публикувана на 10.02.2015 г. под уникален номер 00191-2015-0001.
Документацията за участие в процедурата може да изтеглите от ТУК    - (15MB)   -    10.02.2015


Във връзка с чл. 69а ал. 3 от Закона за обществените поръчки, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на виж ТУК    - (197KB)   -    20.11.2014

Община Хаджидимово кани всички заинтересовани за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на ЗОП с предмет:
„Благоустрояване на улици на територията на община Хаджидимово, област Благоевград, по две обособени позиции”
обособена позиция №1: „Благоустрояване на улици на територията на село Абланица - улица „Октомври” от о.т.44,42 до о.т.43; улица „Балтачица” от ПИ пл.№166 до о.т.31; улица „Александър Стамболийски” от о.т.16,14 до о.т.15; улица „Димо Хаджидимов” от о.т.18,19 до края на ПИ пл.№ 996; улица „Отец Паисий” от о.т.16,21 до о.т.23; улица „Славянка” от о.т.20 до края на ПИ пл.№ 997; улица „Чавдар войвода” от о.т.21,20,19,70,78,79,80 до о.т.81; улица „Юрий Гагарин” от о.т.69 до о.т.70; улица „Тодор Паница” от о.т.77 до о.т.78; улица „37-ма”от о.т.4 до о.т.5; улица „Бузлуджа”-от о.т.44,46,47,49 до о.т.50; улица „Даме Груев” о.т.47,48 до о.т.40; улица „От о.т.37 до о.т.47”; улица „35-та” от о.т.100,99,98,97,96 до о.т.43; улица „36-та” от о.т.43 до края на ПИ пл.№ 594; улица „Кокиче” от о.т.104,105 до края на имот пл.№ 732, община Хаджидимово, област Благоевград”

обособена позиция №2: „Благоустрояване на улици на територията на село Копривлен - улица”Мрамора” – продължение от о.т. 26 до о.т. 27; улица ”Васил Левски” – продължение от о.т. 77 до о.т. 66; улица ”Паисий Хилендарски” – продължение от о.т. 45 до о.т. 46; улица ”Освобождение” – продължение от о.т. 66-26 до о.т. 25; улица ”Здравец” – продължение от о.т.114-115 до о.т. 116; улица ”Граничар” от о.т. 107 до о.т. 108; улица ”Свети Димитър” – от о.т. 109-108 до о.т. 122; улица ”Кирил и Методи” – от о.т. 39 до о.т. 3; улица „от о.т. 106 - 104 до о.т. 75”; улица „Петър Берон” – от о.т.75- 69 до о.т. 22; улица ”Цар Симеон” – продължение от о.т. 74 до о.т. 75; улица ”Юри Гагарин” – от о.т. 103 до о.т. 104; улица ”Цар Калоян” – от о.т. 58 -59 до о.т. 32; улица ”Парка” – от о.т. 117 – 118 -119 до о.т. 111а, община Хаджидимово, област Благоевград”.
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК - (478KB)   -    19.11.2014


Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска“ и „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен).

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава V от ЗОП : “Доставка на течни горива (бензин А95Н и дизелово гориво) за нуждите на автомобилния парк на община Хаджидимово, ОП "ДСП", ОП "ЧОБ", чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) на изпълнителя на обществената поръчка, посредством карти за безкасово плащане” Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -    30.09.2014

„Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на Общинско Предприятие „Домашен социален патронаж” град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград”.
Поръчката е регистрирана под уникален код в сайта на АОП 6034281
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -    30.09.2014

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет : "„Направа на тротоарна настилка на път за манастир „Свети Георги” от о.т. 134 до вход на манастир „Свети Георги” град Хаджидимово, Община Хаджидимово
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -    25.09.2014

Авариен ремонт на тласкателен водопровод от ПС 2 за резервоар село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград
Забележка : Поради обстоятелства възникнали след обявяване на обществената поръчка в сайта на АОП е необходимо да се изготви нов проект на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Авариен ремонт на тласкателен водопровод от ПС2 за резервоар село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград"
При подаване на офертата, участниците следва да имат предвид проекто-договора приложен ТУК Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -    22.08.2014

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дневна детска ясла ”Кокиче” село Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -    11.08.2014

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско Предприятие”Домашен социален патронаж” град Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -   06.08.2014

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет : " Доставка и монтаж на котел на твърдо гориво с мощност 233kw, с вентилатор и контролно табло, в спортна зала на СОУ "Св. Паисий Хилендарски село Абланица, Община Хаджидимово, област Благоевград
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -   04.08.2014

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет : "Асфалтиране на площадно пространство зад Търговски комплекс-град Хаджидимово", Община Хаджидимово, област Благоевград
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -   25.07.2014

Доставка и допълнително извършване на СМР към обект; „Рехабилитация на градски парк град Хаджидимово”, Община Хаджидимово, област Благоевград”
Публичната Покана е обявена в портала на Агенцията по Обществени Поръчки под номер № 9032111, във връзка с което Община Хаджидимово събира оферти при условията и по реда на глава VIII“а“ от ЗОП.
Документи за участие можете да изтеглите от ТУК   -   22.07.2014

Доставка и монтаж на съоръжения за фонтан на площад „Димо Хаджидимов” град Хаджидимово, документи можете да изтеглите от ТУК
Със съдържанието на същата може да се запознаете на сайта на агенцията по обществени поръчки обявена под № 9031086    -   25.06.2014

Направа на ограда на гробище град Хаджидимово, Община Хаджидимово, област Благоевград.
Документи можете да изтеглите от ТУК.
Със съдържанието на същата може да се запознаете на сайта на агенцията по обществени поръчки обявена под под № 9030908    -   23.06.2014


Публична покана с предмет: „Направа на улично осветление на път за манастир „Св. Георги” от о.т. 134 до входа на манастир „Свети Георги” град Хаджидимово, Община Хаджидимово - 07.06.2014


Важно!!!
Извършване на промяна/техническа редакция на обществена поръчка с обект и предмет на поръчката: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, ОБЩИНСКИ ПЪТ И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“, по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО БЛАТСКА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“;
Обособена позиция №2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ IV-19057 ПЕТРЕЛИК-ТЕПЛЕН-БЕСЛЕН (BLG 1330/III-19057/ХАДЖИДИМОВО-ПЕТРЕЛИК-БЕСЛЕН) КМ. 8+000 ДО КМ. 20+536,63“ и
Обособена позиция №3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ ПО ПЛАНА НА ГР. ХАДЖИДИМОВО, С. КОПРИВЛЕН И С. АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“

Информация може да изтеглите от ТУК - 05.06.2014

Страница 1   Страница 2


Архив на новините