Администрация -> Структурни звена 


СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 26.
(1) Общата администрация включва следните Дирекции и отдели:
1. Дирекция '' Финансово –стопанска дейност,правно-нормативмно и информационно обслужване,управление на собствеността'': а. Отдел”Бюджет,финанси,счетоводство,местни данъци и такси и управление на собствеността”; б. отдел “Правно-нормативно,материаллно техническо и информационно обслужване,ГРАО и ОМП”;
(2). Специализираната администрация включва следните Дирекции и отдели:
1. Дирекция “Общинска собственост,устройство на територията и строителството,екология и управление на природните ресурси,земеделие и гори,европейски програми и инвестиционни проекти,образование,духовни,социални,младежки дейности,обществен ред и опазване на Околна среда”: А.отдел-ТСУС
Б. Отдел-„Общинска собственост,екология и управление на природните ресурси,земеделие и гори
В.-отдел-„Европейски програми и инвестиционни проекти”
Г.-Образование,духовни,младежки дейности,обществен ред и опазване на околната среда.
Чл. 27. Бюджет,Финанси,счетоводство,местни данъци и такси и управление на собствеността:
1. изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
2. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
3. изготвя заявките за необходими средства на общината;
4. подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
5. води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл.чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
6. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл. 23 - 32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
7. организира отчетността на дълготрайните активи на общинската администрация;
8. организира съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
9. подпомага кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
10. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на общинската администрация.
11. контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;
12. оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;
13. дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;
14. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;
15. упражнява системен контрол по целесъобразното и законосъобразно изразходване на бюджетните средства.
16. организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
17 изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;
18. оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
19. изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;
20. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства;
21. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
22. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
23. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
24. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
25. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
26. организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
27. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства.
28. организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата;
29. подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им; осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми; внася предложения до общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми;
30. води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;
31. извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
32. консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
33. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с вино, спирт и спиртни напитки и тютюневи изделия, обработва ги и след издаване на удостоверения ги вписва в регистър;
34. приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
35. провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз;
36. подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им;
37. внася предложение до общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината;
38. разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от общински съвет транспортна схема;
39. организира и подготвя документация по провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за малки обществени поръчки.
Чл. 28. Отдел “Правно-нормативно ,материално-техническо и информационно обслужване ГРАО и ОМП”:
1. задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;
2. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;
3. съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
4. контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
5. проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;
6. осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;
7. осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
8. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;
10. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
11. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.
12. разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;
13. разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;
14. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;
15. поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;
16. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;
17. подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" към общината при осъществяване на дейността й;
18. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;
19. информира периодично и при поискване Министерство на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;
20. изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;
21. организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;
22. планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;
23. контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;
24. изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация.
25. поддържа регистър на населението и локална база данни „Население“ в актуален вид;
26. съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд;
27. приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;
28. оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;
29. контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
30. води регистрацията по постоянен и настоящ адрес на гражданите;
31. извършва гражданските ритуали и издава съответните документи за тях.
32. извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.
33. осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;
34. осъществява деловодната дейност на администрацията;
35. организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
36. води и актуализира всички видове публичните регистри на общината;
37. организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и материали общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга;
38. осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване;
39. осигурява необходимите условия за санитарно-битово и хигиенно обслужване на общинската администрация;
40. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници;
41. и зпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;
42. организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в. т.ч. и от побратимените градове;
43. осъществява Връзки с обществеността и протокол.
44. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство;
45. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината;
46. разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение;
47. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена, както и тяхното актуализиране;
48. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;
49. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;
50. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;
51. приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
52. предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;
53. извършва срещу заплащане копирни услуги за физическите и юридически лица;
54. осигурява информация за административните услуги, извършвани от общината;
55. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
56. провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
57. поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет;
58. разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
59. осъществява организационно и техническо обслужване на общински съвет;
60. организира и контролира дейността по копиране на документи и материали на общински съвет и граждани ползващи съответната услуга;
61. дава публичност на решенията на общински съвет и нормативните актове, приети от него;
62. участва в заседанията на общински съвет и в комисиите на общински съвет;
Чл.29-отдел”ТСУС”.
1. да изготвя справки по регулационни планове
2. издаване на скици
3. съставяне на констативни актове за непълноти(грешки)в одобрен кадастрален план и докладване в ОбЕСУТ
4. комплектоване на препискиза изменение на ПУП и докладване в ОбЕСУТ
5. Даване на данни на лицензирани лица заопределяне на строителни линии и ниво за строеж на сгради и огради,трасиране на улици.
6. проучване и решеване молби и жалби на граждани
7. издаване скици и удостоверения по чл.13 от ППЗСПЗЗ
8. обявяване на проекти за нови ПУП
9. обявяване приписки по ЗУТ
10. издаване на копия от техническа документация
11. изготвяне на скици,удостоверения за звено „Общинска собственост”
12. участие в комисии по заповед на кмета
13. Обявяване на одобрени проекти по ЗУТ
14. Изготвяне на справки за статистиката
15. поддържане на архив за одобрените устройствени планове и водене на регистрите свързани с тях
16. .изпълнява функции и задачи по устройство на територията регламентирани от ЗУТ
17. Извършва административни технически услуги по одобряване на архитектурни проекти, визи за проектиране, съгласно ЗУТ.
18. извърша контрол по недопускане на незаконно строителство като състави и връчва актове на нарушителите за град Хаджидимово.
19. извършва технически проучвания и проверки на молби и сигнали на граждани и отговаря на същите.
20. извършва инвеститорски контрол по изграждане на обекти на територията на общината.
21. проучване и решаване молби и жалби на граждани
22. издаване на копия от техническа документация
23. участие в комисии по заповед на кмета
24. Изготвяне на справки за статистиката
25. Изпълнява и други задачи възложени от кмета на общината
Чл.30.Отдел-„Общинска собственост,екология и управление на природните ресурси,земеделие и гори”:
1. организира дейността по актуването и деактуването на общинските имоти и воденето на регистъра във връзка с тях;
2. осъществява организацията по продажбата на общински жилища и имоти, ликвидиране на съсобственост и замяна между Общината и физически и юридически лица и издаването на документи на граждани във връзка със Закона за собствеността;
3. извършва необходимите действия по стопанисване и управление на общинската собственост;
4. организира и контролира провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на общински имоти и изготвянето на наемни договори и анекси към тях;
5. Подготвя документацията и провеждането на конкурси и преговори с потенциални купувачи за продажба на общински недвижими имоти;
6. Участва в подготовката на приватизационната програма, приходно-разходната план-сметка и следприватизационния контрол;
7. организира действията по предоставяне на особено право на ползване - концесия на обектите посочени в чл. 69 от ЗОС;
8. Съхранява документацията съгласно изискванията на Закона за държавния архивен фонд.
9. Следи за събираемостта на наемите от общинската собственост
10. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
11. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
12. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
13. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:
a. неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,
b. научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
14. контролира екологичното състояние на общината;
15. изготвя задания на проекти за озеленяване;
16. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;
17. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
18. участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
19. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
20. изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
21. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.
22. урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;
23. извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри;
24. издава удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи;
25. събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината;
26. извършва регистрация на земеделска и горска техника;
27. участвува в работата на комисията по § 62 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост; изготвя оценки на земеделски земи;
28. изготвя предложения до общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи - общинска собственост;
29. подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем.
Чл.31 отдел-„Европейски програми и инвестиционни проекти”
1. Организация на продажбата и управление на общинската собственост.
2. Организация и контрол на дейностите по търгове, конкурси, предоставяне на особено право на ползване на обекти.
3. Създава условия и предпоставки за осъществяване на ефективна контролна дейност и превантивен контрол в системата на общинската търговия,туризъм и услуги при стриктно спазване на нормативните актове.
4. Организира и контролира обществения транспорт.
5. Организира връзките с външни и вътрешни инвеститори
6. Ръководи и осъществява дейността по регистрация,категоризация и лицензиране на търговската дейност и търговските обекти.
7. Разработва и предлага заповеди,доклади,инструкции идруги проекти,
8. Координира взаимодействието и съвместната контролна дейност на всички оторизирани органи на територията на общината.
9. Ръководи дейността по регистрацията на търговията с отпадъци и цветни и черни метали.
10. Организира контрол и консултации на физическите и юридически лица,извършващи контролна дейност.
11. Разработва общинските транспортни схеми и осъществява контрол над обществения транспорт.
12. Компетентно и своевременно проучва и решава постъпилите сигнали и жалби от физически и юридически лица.
13. Разработва,координира и контролира изпълнението на инвестиционни проекти от Европейските фондове.
14. .координира подготовката на приватизационната програма, приходно-разходната план-сметка и следприватизационния контрол;
15. организира и контролира действията по предоставяне на особено право на ползване - концесия на обектите посочени в чл. 69 от ЗОС;
16. подготвя проекто-предложиния до Общинския съвет след упълномощаване от кмета на общината.
17. При осъществяване на контролните си функции съставя актове за констатирани нарушения,ръководи дейността по актосъставянето,придвижването и архивирането на преписките по наказателните постановления.;
18. организира съхраняването на документацията съгласно изискванията на Закона за държавния архивен фонд.
19. Участва в планирането, разработването, изготвянето и реализирането на проекти за финансиране по линия на предприсъединителните финансови инструменти на Европейския съюз, по линия на европейските програми и Инициативи на общността, по линия на държавни фондове и донорски организации в България и по линия на международни донори и фондации.
20. Участва в разработването на общинския план за развитие и стратегии на общината.
21. Предоставяне на информация за обявени конкурси за проекти от международни и национални донорски програми в областта на малките и средни предприятия
22. Изработва планове за развитие и разширяване на съществуващия бизнес в Общината с конкретни мерки и дейности за постигане на заложените цели.
23. Р азработва програми за привличане на чуждестранни инвестиции.
24. Проучва бизнес климата в общината, идентифицира основните проблеми и основните предизвикателства стоящи пред бизнеса.
25. Предоставя информация на потенциални местни и чужди инвеститори за свободни общински и частни терени.
26. Участва самостоятелно и съвместно с компании от региона на панаири, изложения и форуми.
27. . Предоставя информация за възможностите за финансиране от страна на международни програми, проекти и други донорски организации.
28. Предоставя подробна информация за отворени процедури за кандидатстване по проекти за финансиране: описание на проектите, изисквания за кандидатстване, формуляри за кандидатстване, необходимите документи, свързани с проекта и информация за тяхното набавяне, сроковете и подаване на проектни предложения, критерии за оценка, информация за допълнителни изисквания, практически насоки.
29. Създаване на партньорски мрежи с неправителствени организации на местно ниво.
30. Информира за състоянието и развитието на процеса на евроинтеграция и осигуряване на информационни и консултантски услуги за Общината и широката общественост.
Чл.32. Отдел-„Образование,духовни,социални, младежки дейности,обществен ред и опазване на околната среда” :
1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;
2. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;
3. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;
4. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;
5. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите;
6. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
7. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;
8. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;
9. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;
10. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
11. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
12. участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН).
13. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;
14. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
15. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.
16. подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;
17. организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи;
18. организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП;
19. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
20. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;
21. организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности;

Архив на новините