Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 14-11-2021

Новини 


Публикувано : 06.12.2021 / 11:38
News  Съобщение

На основание чл. 66 и чл. 69 от АПК, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси, Община Хаджидимово уведомява обществеността, че предстои приемане на План-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 година. Заинтересованите лица в срок от 30 дни, считано от 19.11.2021 г. могат да предоставят в деловодството на община Хаджидимово или на имейл - obshtina_hadjidimovo@mail.bg становища и предложения по представения проект.

Документи - ТУК
 Публикувано : 06.12.2021 / 11:29
News  Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

Документ - ТУК
 Публикувано : 03.12.2021 / 11:36
News  Информация по изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.254-0001-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г.

съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, наименование на проекта: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – улица „Илинденци“


Документи/Файлове - ТУК
 Публикувано : 02.11.2021 / 17:24
News  ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа,
Заповядайте
на Официална церемония „Откриване на обект“
и Заключителна пресконференция по
ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.002-0010 „Изграждане на инсталация За предварително третиране
и инсталация За компостиране, в рамките на Регионална
система За управление на отпадъците в Регион Гоце Делчев“
Събитията ще се състоят на 4 НОЕМВРИ 2021 г.

ПОКАНА - ТУК

 

Архив на новините