Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 13.01.2021 / 13:54
News  О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИКПК във връзка с чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове,
Кметът на община Хаджидимово кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за
Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2021 год.,
което ще се състои на 19.01.2021 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Хаджидимово,
находяща се на първи етаж в административната сграда на ул.“Димо Хаджидимов“ 46, град Хаджидимово ,
в съответствие с противоепидемичните мерки в страната . Предложения и становища по предложеният проект се приемат
в деловодството на Общинска администрация град Хаджидимово в срок до 10.00 часа на 19 .01.2021 год. и на e-mail:ob_hd@abv.bg

Людмил Терзиев, Кмет на община Хаджидимово
 


Публикувано : 08.01.2021 / 15:00
News  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Хаджидимово
О Р Г А Н И З И Р А
в съответствие с противоепидемичните мерки в страната, публично обсъждане на
1. Проекто - бюджет за 2021 година на община Хаджидимово
2. Бюджетна прогноза 2021-2023 година.
3. Проект на индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.
Публичното обсъждане ще се проведе на 18.01.2021 г. от 10.00 часа
в залата на Общински съвет гр.Хаджидимово
За допълнителна информация и въпроси: тел.07528 2920 - всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч.


ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

 


Публикувано : 14.12.2020 / 15:28
News  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО,

На 09.10.2020 г. Кметът на Община Хаджидимово подписа допълнително споразумоение към договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0127, по проект " Домашни грижи за достоен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Белица е водеща организация по проекта, а партньори са Община Гърмен и Община Хаджидимово.

Основната цел, която си поставят трите общини Белица, Гърмен и Хаджидимово, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините.


Публикувано : 14.12.2020 / 15:22
News  Заседание на комисията по чл.37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Хаджидимово

ТУК
 

Архив на новините