Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


Публикувано : 21.03.2024 / 14:08
News  Регистри

 ТУК
 Публикувано : 18.03.2024 / 12:47
News  Информация за изпълнение на проектно предложение по Административен договор № BG06RDNP001-19.467-0003-C01/2023 и АНЕКС № BG06RDNP001-19.467-0003-C02/2024г.

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за Развитие на Селските Райони за периода 2014- 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Марка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на бенефициенти, възложители по ЗОП с проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – - улица „Отец Паисий“ от О.Т. 306 до О.Т. 318, и от О.Т. 317 до О.Т. 271“

 Информираност - ТУК

    

 Публикувано : 24.02.2024 / 14:17
News  Съобщение за публично обявяване по Заявление за ползване на воден обект от Кмета на община Хаджидимово

 с.БЛАТСКА - ТУК

 с.САДОВО - ТУК
 Публикувано : 23.02.2024 / 14:38
News  ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2024ГОД.

 ТУК
 

Архив на новините