Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> Избори 2019

Новини 


Публикувано : 10.02.2020 / 16:33
News  ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява процедура за Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“

О Б Я В А

Във връзка изпълнение на проект BG05M9OP001-2.024-0001-C01 „Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

обявява процедура за Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“


Цялата документация - ТУК
 


Публикувано : 10.02.2020 / 16:29
News  Съобщение за ползване на Канализационна система с. Абланица

ТУК
 


Публикувано : 29.01.2020 / 15:33
News  ОБЯВА във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.024-0001-C01

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.024-0001-C01 „Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване“, финансиран по процедура BG05M9ОP001-2.024 Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“ на ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ОБЯВЯВА

Прием на заявления за участие в обучения по ключови компетентности:


Обучение

Брой участници

Продължителност


Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на тема „Начална компютърна грамотност“

8

6 дни – 45 учебни часа


Ключова компетентност 5 „Умения за учене“ на тема „Екип и екипна работа“

8

4 дни – 30 учебни часа


Обученията са безплатни за участниците и за тях могат да кандидатстват безработни и неактивни лица от следните групи:

1. представителите на ромската общност от територията на общината;

2. хора в риск и/или жертва на дискриминация по друг признак, освен етническа принадлежност;

3. хора от населените места в общината, населяващи селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, пространствена изолация и др.).

Обучаващите се лица ще получат стипендии в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място.

Заявлениe и декларация за участие (по образец) могат да бъдат получени в Деловодството на общинска администрация Хаджидимово - ул. „Димо Хаджидимов” № 46

Срок за подаване на заявления за участие – 31.01.2020 г.

 


Публикувано : 29.01.2020 / 15:31
News  Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване

Община Хаджидимово започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.024-0001-C01 „Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“.

Продължителността на проекта е 14 месеца – от 01.01.2020 г. до 01.03.2021 г.

Общата стойност на проекта е 97 567,48 лева, от които 82 932,36 лева европейско и 14 635,12 лева национално съфинансиране.

Проектът цели социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи от населението в община Хаджидимово, чрез подобряване достъпа до заетост и социално-здравни услуги в общността и насърчаване на пълноценното им участие в обществения живот.


Повече информация ТУК
 

Архив на новините