Архив на новините 

2018-02-20
Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен архитект на община”
2018-02-05
Проект за Отмяна разпоредбата на чл. 61 ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, приета от Общински Съвет Хаджидимово
2018-01-30
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕЛДЕЯ-2013" ЕООД за изграждане на "ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ЛЕЧЕБНО-АРОМАТНИ КУЛТУРИ"
2018-01-30
Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Главен архитект на община” в град Хаджидимово, община съща, област Благоевград
2018-01-15
П Р О Е К Т НА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА – 2018 г.
2018-01-15
О Б Я В Л Е Н И Е
2018-01-12
Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на пасищни животни, регистрирани в интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните за стопанска 2018/2019 година.
2018-01-05
Искане за откриване на процедура за изменение на параметрите в Разрешително за водовземане № 41130037/18.07.2011 г.
2017-12-18
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2017-12-13
ОБЯВЛЕНИЕ
2017-11-15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2017 ГОДИНА
2017-11-15
Информация по Приложение №2 за ИП "Добив на строителни материали - мрамори от находище "Водицата", землище с. Ново Лески от "ПИРИН КАМ" ООД
2017-11-11
ЗАПОВЕД 187
2017-11-03
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКОГРУПТРАНС - 2" ООД
2017-10-24
Заповед № 174/20.10.2017г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2018г.
2017-10-20
Предложение за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2017 г.
2017-10-17
Уведомление за инвестиционно предложение от "ПИРИНКАМ" ООД "Добив на строителни материали - мрамори от находище "Водицата , землище на село Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград"
2017-09-29
Съобщение за изготвени Актове за установяване на задължения по декларации за неплатени задължения
2017-09-27
Уведомление за инвестиционно предложение
2017-09-19
ПРАВИЛА за състава и работата на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на община Хаджидиомово
2017-09-13
СЪОБЩЕНИЕ
2017-08-23
Неотложно премахване на опасна опожарена Триетажна масивна сграда - Училище, находяща се в УПИ I-529, кв. 20, гр. Хаджидимово, област Благоевград
2017-08-23
Предложение за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2017г.
2017-08-14
Докладна записка на кмета на община Хаджидимово- за защитени детски градини, с. Беслен и с.Теплен
2017-08-14
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ЗАЩИТЕНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ- С. БЕСЛЕН И С. ТЕПЛЕН
2017-08-04
О Б Я В Л Е Н И Е
2017-07-24
Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград
2017-07-24
Инвестиционни намерения
2017-07-19
Покана за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг
2017-07-12
Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2017 г.
2017-06-13
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване, и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Хаджидимово.
2017-06-13
Мотиви към: Проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване, и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Хаджидимово.
2017-06-13
Докладна записка относно: настъпили промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Хаджидимово.
2017-05-17
Документи
2017-05-11
СЪОБЩЕНИЕ
2017-03-31
Мотиви относно промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и конкретни правомощия на кметовете, приета от общински съвет- Хаджидимово
2017-03-31
Докладна записка от кмета на общината относно приемане на измененя на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете
2017-03-31
НАРЕДБА на община Хаджидимово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете
2017-03-15
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народно събрание на 26.03.2017 г.
2017-03-08
Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
2017-03-07
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2017 ГОД.
2017-02-22
Заповед за поставяне на агитационни материали за изборите на 26.03.2017г
2017-02-21
Съобщение в изпълнение на § 49,ал.1 от Закона на горите
2017-02-16
П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2017 ГОДИНА
2017-02-15
Докладна записка относно: настъпили промени и актуализация на част от текстовете в Наредбата за осигуряване на противопожарния ред на територията на Община Хаджидимово
2017-02-13
Изменение на чл. 4 от Правилника за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ
2017-02-09
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение
2017-02-09
ОБЯВЛЕНИЕ
2017-02-09
Предварителни избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
2017-02-09
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СИК
Архив на новините