Архив на новините 

2019-03-18
Съобщение
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-4 включващ подотдели 653"и" и 651 "а"
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-3 включващ подотдели 353
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-2 включващ подотдел 570
2019-02-07
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ОБЕКТ №1900-1 включващ подотдел 484
2019-01-25
Инвестиционно намерение
2019-01-15
О Б Я В Л Е Н И Е
2018-12-28
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2018-11-13
Регистър на одобрените подробни устройствени планове 2018г.
2018-11-13
Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г.
2018-11-13
Регистър на въведените в експлоатация строежи 2018г.
2018-11-13
Регистър на разрешените подробни устройствени планове 2018г.
2018-11-05
ОТМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2018-10-25
Заповед № 236/23.10.2018г. на кмета на Община Хаджидимово за определяне на границите на районит, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2019г.
2018-10-25
ОБЯВА
2018-10-18
СЪОБЩЕНИЕ изх. №40-00-91/17.10.2018 г. до собствениците на УПИ X-592 от квартал 6 по плана на село Копривлен, община Хаджидимово
2018-10-15
ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА
2018-09-14
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ
2018-09-14
ИЗМЕНЕНИЕ на НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ
2018-08-07
ОБЯВА
2018-07-05
Съобщение по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-5 , включващ подотдел 435 „к“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № № 1800-4 , включващ подотдел 577 „ж“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-3 , включващ подотдели 5 71 „а“, 5 71 „к“ 571„н“ 5 7 5„г“
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-2 , включващ подотдели 566 „ж“ и 566„у“
2018-05-18
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-1 , включващ подотдели 390 „ж“, „и“, 548 „а“, „л“, „м“, „о“, „с“ и „р“
2018-05-08
Изграждане на паркинг с капацитет 20 коли в имот 072016 в землището на с.Абланица
2018-04-30
Обява за избор на допустими партнъори по ОПР РЧР
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-5 , включващ подотдел 435 „к“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № № 1800-4 , включващ подотдел 577 „ж“ , находящ се на територията на Община Хаджидимово
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-3 , включващ подотдели 5 71 „а“, 5 71 „к“ 571„н“ 5 7 5„г“
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-2 , включващ подотдели 566 „ж“ и 566„у“
2018-04-19
Община Хаджидимово обявява търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-1 , включващ подотдели 390 „ж“, „и“, 548 „а“, „л“, „м“, „о“, „с“ и „р“
2018-03-27
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС з а инвестиционно предложение: Изграждане на паркинг с капацитет за 20 леки коли в имот № 072016, местността "Илезица", землище на с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград
2018-02-20
Списък на класираните кандидати за длъжността „Главен архитект на община”
2018-02-05
Проект за Отмяна разпоредбата на чл. 61 ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кметовете, приета от Общински Съвет Хаджидимово
2018-01-30
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕЛДЕЯ-2013" ЕООД за изграждане на "ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ЛЕЧЕБНО-АРОМАТНИ КУЛТУРИ"
2018-01-30
Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Главен архитект на община” в град Хаджидимово, община съща, област Благоевград
2018-01-15
П Р О Е К Т НА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА – 2018 г.
2018-01-15
О Б Я В Л Е Н И Е
2018-01-12
Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на пасищни животни, регистрирани в интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните за стопанска 2018/2019 година.
2018-01-05
Искане за откриване на процедура за изменение на параметрите в Разрешително за водовземане № 41130037/18.07.2011 г.
2017-12-18
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО
2017-12-13
ОБЯВЛЕНИЕ
2017-11-15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА 2017 ГОДИНА
2017-11-15
Информация по Приложение №2 за ИП "Добив на строителни материали - мрамори от находище "Водицата", землище с. Ново Лески от "ПИРИН КАМ" ООД
2017-11-11
ЗАПОВЕД 187
2017-11-03
Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕКОГРУПТРАНС - 2" ООД
2017-10-24
Заповед № 174/20.10.2017г. за определяне на границите на районите, в които е организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и вида на предоставяните услуги по чл. 62 от ЗМДТ за 2018г.
2017-10-20
Предложение за актуализиране на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в община Хаджидимово за 2017 г.
Архив на новините