Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

“РАЙКОВ-2015” ЕООД
с. Крибул, общ. Сатовча, област Благоевград

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси от находище „ДЪЛБОК ДОЛ“, землище на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград”.
Публикувано : 04.07.2023 / 15:12

Архив на новините