Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  На основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр. 53 от 13 юли 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 март 2022г.)

и в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение №459/17.06.2021 г. на МС) и указания за разработване на регионални и общински програми, получени с писмо изх. № 48-00-566/21.07.2021 г. на МОСВ Регионално сдружение за управление на отпадъците-Гоце Делчев, е изготвило проект на Програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев 2021-2028 г. Тя се изготвя и във връзка със следните основания:

 ТУК

 Регионална програма - ТУКПубликувано : 24.03.2023 / 14:09

Архив на новините