Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


 
News  Съобщение

На 07.03.2019г. , Община Хаджидимово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0019/BG05M9OP001-2.018-0019-2014BG05M2OP001-C01 за осъществяването на проект: „Успешни мерки за интегриране на уязвими групи на територията на община Хаджидимово“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът е в изпълнение на общинския план за интеграционните политики и е свързан с главните стратегически цели на държавните политики по отношение на маргинализираните групи - подобряване на жизнения стандарт чрез включването им в пазара на труда, мерки повишаващи здравната култура, приобщаващо образование, преодоляване на изолацията им чрез активно социално поведение и проява на толерантност от страна на гражданското общество, като по този начин пряко кореспондират с приоритетите на ОПРЧР и ОПНОИР.
Предвидените дейности по ОПРЧР са:

Изтегли файл - ТУК
Публикувано : 18.03.2019 / 12:44- направление I „Подобряване достъпа до заетост“;
- направление II „Подобряване на достъпа до образование“;
- направление III „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”;
- направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“.
Предвидените дейности по ОПНОИР са:
- допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
- осигуряване на психологическа подкрепа за учениците в ДГ "Надежда";
- насърчаване участието на родителите във възпитателния процес - работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Хаджидимово за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на гражданите и изпълнението му е насочено към:
• Създаване на структури за активизиране на ромската общност;
• Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;
• Преодоляване на изолацията на маргинализираните групи и интегрирането им в обществото;
• Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;
• Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Срок за изпълнение: 07.03.2019 – 31.12.2020 година.
Стойност на бюджета по ОП НОИР: Общо 306 597.80 лева, от които
Финансиране от ЕС ЕСФ 260 608.13 лева
Национално финансиране 45 989.67 лева
Стойност на бюджета: Общо 398 891.72 лева, от които
Финансиране от ЕС ЕСФ 339 057.96 лева
Национално финансиране 59 833.76 лева

Архив на новините