Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 11-07-2021

Новини 


 
News  Съобщение за Проект № BG05M9ОP001-2.071-0001-C01 „Активна подкрепа за достоен живот на хора в неравностойно положение и със специални потребности в община Хаджидимово“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, процедура МИГ Гоце Делче

ТУКПубликувано : 06.01.2020 / 14:28

Архив на новините