Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ 02-10-2022

Новини 


 
News  Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване

Община Хаджидимово започна изпълнението на проект BG05M9OP001-2.024-0001-C01 „Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване“, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“.

Продължителността на проекта е 14 месеца – от 01.01.2020 г. до 01.03.2021 г.

Общата стойност на проекта е 97 567,48 лева, от които 82 932,36 лева европейско и 14 635,12 лева национално съфинансиране.

Проектът цели социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи от населението в община Хаджидимово, чрез подобряване достъпа до заетост и социално-здравни услуги в общността и насърчаване на пълноценното им участие в обществения живот.


Повече информация ТУКПубликувано : 29.01.2020 / 15:31

Архив на новините