News  ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО обявява процедура за Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“

О Б Я В А

Във връзка изпълнение на проект BG05M9OP001-2.024-0001-C01 „Активиране потенциала на маргинализирани общности в община Хаджидимово за социално приобщаване“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

обявява процедура за Подбор на кандидати за длъжност „общ работник“


Цялата документация - ТУК
СПИСЪК
Публикувано : 10.02.2020 / 16:33

Архив на новините