Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> МЕСТНИ ИЗБОРИ 29-10-2023 г.

Новини 


 
News  Покана за публично обсъждане до местната общност в община Хаджидимово за поемане на общински дълг.

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Хаджидимово, отправям покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане за необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на предвидените разходи по проекти, които изпълнява община Хаджидимово, а именно:
1. “Изграждане на транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места” с акроним „CB Water Geopark’’ по „Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A”. Приоритетна ос 2: Устойчив и приспособим към климата–регион. Инвестиционен приоритет 6с: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство“.
2. „Използване на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен капацитет“ по Програма за сътрудничество“Интеррег V-А Гърция – България“ 2014-2020 г.
Обсъждането ще се проведе на 16.03.2020 г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на първи етаж в сградата на Общинска администрация, пл. „Димо Хаджидимов“ № 46.
Писмени становища и предложения могат да се подават и изпращат всеки работен ден на адрес Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, 2933, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46 или на e-mail: obshtina_Hadjidimovo@mail.bg.
Общи параметри на проекта:Публикувано : 10.03.2020 / 13:521. Описание на проектите които ще се финансират:
- Общата цел на проекта “Изграждане на транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места” е създаването на трансграничен природен парк за насърчаване на общото наследство и природната красота на водната среда, в община Драма от гръцката част и в областите Благоевград и Смолян от българската част. Изграждането на транс-граничен геопарк от водни съоръжения в района на река Места ще допринесе за насърчаване развитието на трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на международно и национално ниво, за създаване на условия за развитие на културното, историческо и етнографско наследство, както и за създаване на условия за развитие на различни форми на устойчив туризъм: геотуризъм, екотуризъм, селски туризъм и др.
- Основна цел на проекта „Използване на местните ресурси за развитие на трансграничния между културен капацитет“ е хората да се опознаят и да запазят мултикултурността, която представлява основна ценност на ЕС.
2. Стойност: 650 000 лева;
3. Начин на финансиране: чрез овърдрафт;
4. Начин на обезпечаване: Ипотека на сградата на читалище „Яне Сандански“ гр. Хаджидимово и собствени приходи.

Архив на новините