Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  ОБЯВА/ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 117 от 26.08.2020г на Общински съвет – Хаджидимово,

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО отправя покана до всички заинтересовани финансови/кредитни институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит-овърдрафт на Община Хаджидимово, при следните задължителни условия:

I. Общи Условия и параметри:

1. Максимален размер: 650 000 лева;

2. Валута на дълга: български лева;

3. Вид на дълга: краткосрочен банков кредит - овърдрафт;

4. Цел на дълга - финансиране на неотложни разходи за разплащане по европейски проекти.

5. начин и условия на усвояване - многократно, касово и безкасово, без представяне на разходо-оправдателни документи.

6. краен срок на усвояване – един ден преди изтичане срока на погасяване, с опции за револвиране и/или удължаване на сроковете за усвояване и погасяване.

7. начин на погасяване – ежедневно с постъпления разплащателна сметка на Община Хаджидимово.

8. краен срок на погасяване – 12 месеца, с опции за револвиране и/или удължаване на сроковете за усвояване и погасяване.

9. лихвени условия: лихвен процент по редовна главница: 3М EURIBOR + надбавка, не повече от 3.30%; лихвен процент по просрочена главница: плюс 10 пункта на договореното за редовен дълг...

Документация - ТУК

Протокол - ТУК



Публикувано : 21.09.2020 / 16:3110. такси и комисионни не по високи от: такса за управление – 0,50% върху размера на разрешения кредит; такса за ангажимент по кредита – 0,20% месечно, такса за проучване - 0,1% от стойността на кредита – мин. 100,00лв., без такса за предсрочно прекратява на кредит-овърдрафт.

11. Начин за обезпечаване:

11.1. договорна ипотека на следните недвижими имоти, а именно:

- ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, със застроена площ от 220 кв.м. (двеста и двадесет) квадратни метра, находяща се в Урегулиран Поземлен Имот УПИ (парцел) I (първи), имот с планоснимачен номер 98 (деветдесет и осми) от квартал 44 (четиридесет и четвърти) по действащия план на село Абланица, община Хаджидимово, одобрен със Заповед №38 от 1977г. на ОНС-Хаджидимово и Заповед №303 от 2009год. на кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 1900кв.м. (хиляда и деветстотин ) квадратни метра, при съседи за урегулирания имот съгласно скица: от изток – УПИ III (трети); от запад - УПИ II (втори); от север - улица и от юг – улица.

- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (парцел) II (втори), имот с планоснимачен номер 105 (деветдесет и осми) от квартал 28 (двадесет и осми) по действащия план на село Ново Лески, одобрен със Заповед №346/1983г. и изменен със Заповед № 63 от 20.03.2009год. на кмета на общината, с площ за урегулиран поземлен имот от 990кв.м. (деветстотин и деветдесет) квадратни метра, при съседи за урегулиран поземлен имот съгласно скица: от североизток – улица; от югоизток и югозапад - УПИ I (първи) и от северозапад – улица, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – ДЕТСКА ГРАДИНА, (на етап груб строеж), със застроена площ от 320кв.м. (триста и двадесет) квадратни метра, заедно с всички останали подобрения и приращения в имота и сградата.

- ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, със застроена площ от 396кв.м. (триста деветдесет и шест) квадратни метра, находяща се в Урегулиран Поземлен Имот (парцел) II (втори), имот с планоснимачен номер 528 (петстотин двадесет и осми) от квартал 20 (двадесети) по действащия план на град Хаджидимово, одобрен със Заповед № 70 от 03.06.1991год. и изменен със Заповед № 110/23.04.2019 год. на кмета на общината, с площ за урегулирания поземлен имот от 11500кв.м. (единадесет хиляди и петстотин) квадратни метра, при съседи за имота съгласно скица: от изток – улица; от запад - УПИ I (първи); от север – улица и от юг – площад.

11.2. Залог по банковите сметки на община Хаджидимово, открити в „Инвестбанк” АД. Залог на вземания по договор № РД-02-29-231/23.05.2018г. за предоставяне на национално сэфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-A-Гърция-България 2014-2020г.” Залог върху настоящи и бъдещи вземания на общината по банковите сметки на общината, като залогът включва и постъпленията от приходи на Община Хаджидимово, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, залог на общата изравнителна субсидия на Община Хаджидимово, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичните финанси, на вземанията по сметката, по която постъпва субсидията, както и начисляваните лихви върху тях.

II. Критерии за оценка на офертите.

1. Критерият за избор на финансова/кредитна институция е предложен най-нисък лихвен процент по редовна главница.

2. В случай, че две или повече оферти са с еднакви оферти (еднакъв лихвен процент по редовна главница), комисията класира офертата по следващото предложение, а именно предложението отправено в раздел „такси и комисионни”. Ако и по това предложение оферти на двама или повече участници са еднакви в процентно съотношение - „такси и комисионни” се провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

IV. Място, срок и начин на подаване на офертите.

Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Общинска администрация Хаджидимово лично, с надлежно упълномощен пълномощник с нотариално заверено пълномощно, по пощата, или чрез куриер на адрес: гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов” № 46, в срок до 17.00 часа на 01.10.2020год.

Документация - ТУК

Протокол - ТУК













Архив на новините