Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал.10,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС)

Днес 20.10.2020 г. , Община Хаджидимово съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за „Изграждане на кланичен пункт към изградена животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 44464.8.19,местност „Воденицата / Бостанлък по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лъки ,община Хаджидимово, област Благоевград ”.

Информацията е достъпна на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на община Хаджидимово на адрес:гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов „ № 46, община Хаджидимово в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 20.10.2020 г. – 03.11.2020 г.

Становища, мнения или възражения относно реализацията на инвестиционно предложение се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата в :
- РИОСВ – Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1;
- Община Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46 .

Публикувано : 20.10.2020 / 15:27

Архив на новините