Бързи връзки  -> Профил на купувача (ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)    

Бързи връзки  -> ИЗБОРИ - 2024 г.

Новини 


 
News  УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО,

На 09.10.2020 г. Кметът на Община Хаджидимово подписа допълнително споразумоение към договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0127, по проект " Домашни грижи за достоен живот" по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Община Белица е водеща организация по проекта, а партньори са Община Гърмен и Община Хаджидимово.

Основната цел, която си поставят трите общини Белица, Гърмен и Хаджидимово, е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините.Публикувано : 14.12.2020 / 15:28Разработеният проект за патронажни грижи цели осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, като се изгради и съответен материален и кадрови капацитет за предоставянето им. С това общините - бенефициенти на безвъзмездната помощ, отговарят на нуждите на местната общност и осигуряват реализация на мерките в Плана за действие за периода 2018-2021 г., за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.
Специфична цел на проекта е създаване на устойчив модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания, с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в техните домове.

Проектът, с продължителност 6 месеца, стартира от 17.12.2020г. и ще реализира следните дейности:
Предоставяне на почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Общините Белица, Гърмен и Хаджидимово ;
Обучение и супервизия на персонала;
Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране на потребителите и техните семейства;

Стойност на проекта за община Хаджидимово е 28 566.72 лева.

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-00127 за реализация на проект " Домашни грижи за достоен живот" по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Архив на новините